Prisberegning


Denne delen tar for seg bakgrunnen for prisberegningen som gjelder for konsortieavtalene.

Bruk av FTE (fulltidsekvivalenter)

Fulltidsekvivalenter, eller FTE, er et sentralt begrep når vi skal beregne priser i konsortieavtalene. FTE betyr årsverk, og de fleste avtaler bruker dette som basis for å beregne pris for deltagere. Det vil ofte variere fra avtale til avtale hvordan FTE skal beregnes, og det vil også variere fra sektor til sektor hvilken type FTE som skal legges til grunn for prisberegningen.

Sikt Lisensavtaler og åpen tilgang (LÅT) henter inn de offisielle FTE-tallene for alle deltagere i UH-sektor fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Institusjonene er selv ansvarlige for å kvalitetssjekke at tallene som er samlet inn er korrekte og at de korrekte tallene oppgis til LÅT ved forespørsel.

LÅT har ansvar for å formidle til institusjonene hvilke tall som skal brukes i de ulike kontraktene. LÅT påtar seg også et opplæringsansvar i bruk av tallene i forbindelse med at nye institusjoner ønsker å delta i konsortieavtaler.

Se veiledning til hvordan du kan regne ut FTE

Se vår samleside med konsortiedeltagernes FTE-tall

 

Prisberegning hos de ulike sektorene

Forlagene bruker ulike metoder for å fastsette priser for tilgang. Korrekte tall er viktig ved inngåelse av nye avtaler og når antall studenter eller forskere endrer seg. Det er også viktig at tallene blir riktig ved sammenslåing av institusjoner og ved reforhandlinger av avtaler.

Universitetene og høgskolene

Den mest typiske måten å telle FTE på for UH-sektoren å legge sammen student- og ansattårsverk. Hos noen avtaler ønsker leverandøren å kun telle de årsverkene som ugjør den tyngste brukergruppen for de aktuelle ressursene. Et eksempel her er Nature-avtalen, som beregner prisen på bakgrunn av de årsverk som sorterer under de naturvitenskapelige disiplinene.

Forskningsinstituttene

Det mest vanlige for et forskningsinstitutt er å telle antall vitenskapelig ansatte ved institusjonen. Det kan også være hos noen avtaler at man skal beregne totalt antall ansatte ved institusjonen.

Tallene samles inn av NIFU og er tilgjengelige i Instituttkatalogen. Det kan også bes om antall ansatte ved bibliotek- og informasjonsavdelingen på instituttet.

De offentlige organene

For et offentlig organ gjelder som oftest den samme beregningen som hos forskningsinstituttene - enten antall vitenskapelig ansatte eller totalt antall ansatte ved institusjonen.

Helseforetakene

Helseforetakene er en ganske ny sektor for Sikt konsortielisensgruppen. Faktisk er det ikke alle avtaler som pt. har en egen prismatrise for sykehus. Fordi vi har notert oss en økende etterspørsel fra sykehusene, er vi nå i dialog med de fleste leverandører om å forme en god prisstruktur for helseforetak.

Hvis vi imidlertid ser på de prismatrisene som per i dag foreligger for sykehussektoren, er det tre måter å beregne FTE på:

  • antall forskere ved institusjonen (mest vanlig)
  • antall leger ansatt ved institusjonen
  • antall senger

Tallene finnes hos de enkelte institusjonene.

Folkebibliotekene

Hos alle avtaler hvor det er folkebibliotek blant deltagerne foreligger en prisstruktur basert på folketallet i den aktuelle kommunen. Dette fordi et folkebibliotek i bunn og grunn skal betjene alle som bor i den kommunen som det er en del av.

 

Prisstrukturen som Sikt forhandler frem

Sikt LÅT anbefaler at leverandørene bruker en prisstruktur tilpasset norske forhold. Under finner du en oversikt over hvilke strukturer vi legger frem. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på våre forslag til prisstrukturer - prinsippene vi har brukt er:

  • de første intervallene skal gi de minste institusjonene en reell mulighet til å bli med
  • de institusjonene som oppleves som dobbelt så store som ens egen skal havne i neste priskategori
  • kategoriene lages robuste for at institusjonene ikke skal hoppe mellom priskategoriene fra år til år

For UH-sektoren: FTE-spenn

UH1 1-500
UH2 501-1000
UH3 1001-2500
UH4 2501-5000
UH5 5001-10000
UH6 10001-15000
UH7 15001-30000
UH8 30001-

For forskningsinstitutter: R&D/faglig ansatte

I1 1-6
I2 7-15
I3 16-30
I4 31-60
I5 61-100
I6 101-150
I7 151-300
I8 301-600
I9 600-

For sykehus: forskerårsverk

TIER Årsverk
S1 1-249
S2 250-499
S3 501-999
S4 1000-2499
S5 2500-5000
S6 Over 5000

For folke- og fylkesbibliotek: folketall i kommunen

TIER Befolkning
FB01 1-999
FB02 1000-1999
FB03 2000-3999
FB04 4000-5999
FB05 6000-9999
FB06 10000-19999
FB07 20000-29999
FB08 30000-49999
FB09 50000-99999
FB10 100000-149999
FB11 150000-299999
FB12 300000-

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter