Ordliste


Hva betyr begrepene som brukes i forbindelse med åpen tilgang? Og hvilke institusjoner og initiativ skjuler seg bak betegnelsene som blir brukt? Her får du en (ikke uttømmende) oversikt.
Lenker til andre termlister finner du nederst på siden.

APC, article processing charge publiseringsavgift.

ArXiv er et publiseringsarkiv for fysikk og matematikk. → fagspesifikke arkiv.

author accepted manuscript, AAM postprint.

author addendum → forfattertillegg.

BBB-deklarasjonene er tekster som ble utarbeidet i fellesskap under konferanser i byene Berlin, Bethesda og Budapest i 2002/03, og som har dannet grunnlag for en felles forståelse av åpen tilgang internasjonalt. 

betalingsmur TA.

bibliotekkonsortier → konsortieavtale

big deal er en type → konsortieavtale der deltakerinstitusjonene får tilgang til alle, eller nesten alle, titlene fra en utgiver. Prisstigning for hele pakken er avtalt på forhånd og regulert i en avtale som ofte er flerårig. Prisen for hver enkelt institusjon er basert på størrelsen på institusjonen, hvilke kjernetitler institusjonen har (altså titler de allerede abonnerer på hos utgiveren), og en tilleggsavgift for det øvrige innholdet man får i pakken. Siden slutten av 2010-tallet har mange big deal-avtaler blitt forhandlet fram til → publiser og les-avtaler.

Brage er en arkivløsning for forskningsinstitusjoner i Norge. Brage-arkivene er åpne, elektroniske arkiver som gir forskere anledning til å egenarkivere og dermed tilgjengeliggjøre sine publikasjoner (→ grønn åpen tilgang). Mange norske universiteter og høyskoler, og enkelte andre institusjoner, deltar i Brage-konsortiet. Universitetene har ofte egne arkivløsninger, som DUO (UiO), Munin (UiT) osv. Dagens Brage-arkiver fases ut når innholdet er overført til → Nasjonalt vitenarkiv. Se oversikt over institusjonelle arkiv i Norge.

BPC, book processing charge, publiseringsavgift på bøker.

bronse åpen tilgang, bronze open access eller delayed open access, er artikler som er åpne på utgiverens portal. Disse artiklene mangler som hovedregel en lisens, og det er derfor uklart hvilke tillatelser som gjelder for gjenbruk. Artiklene kan også forsvinne fra nettet, skulle forlaget bestemme det. Bronse er derfor en ustabil løsning.

citizen sciencefolkeforskning.

cOAlition S er den internasjonale koalisjonen som står bak → Plan S. Norges forskningsråd er tilsluttet cOAlition S. Les mer om Plan S og cOAlition S.

COARConfederation of Open Access Repositories, er en organisasjon som jobber med OA på policynivå. COAR forener individuelle arkiv og lagringsnettverk for å bygge kapasitet, justere retningslinjer og praksis og fungerer som en global stemme for arkivmiljøet.

CORE er en tjeneste (aggregator) som høster fra åpne arkiver verden over. 

core subs(criptions)kjernetitler.

COUNTER 5, Counting Online Usage of Networked Electronic Resources, er en internasjonal standard som brukes av bibliotekarer, utgivere og andre innholdsleverandører for å rapportere bruksstatistikk for elektroniske ressurser på en standardisert måte.

CristinCurrent Research Information System in Norway, er et rapporteringssystem for forskningsaktiviteter og –publikasjoner. Cristin benyttes av UH-, institutt-, og helsesektoren i Norge, og rapporteringen i Cristin danner noe av grunnlaget for tildeling av midler til forskningsinstitusjonene. I Cristin-systemet kan forskere laste opp fulltekst i forbindelse med registrering av publikasjoner, og fullteksten blir så sendt videre til forskerens lokale vitenarkiv. Cristin fases ut når innholdet er overført til → Nasjonalt vitenarkiv

Creative Commons/CC-lisenser er lisenser som benyttes ved OA-publisering. CC-lisensene innebærer at opphavspersonen/forfatteren gir leseren tillatelse til en rekke former for bruk og gjenbruk av arbeidet, men krever at forfatteren navngis som arbeidets opphavsperson. Det finnes ulike CC-lisenser, som legger ulik restriksjon for gjenbruk og deling og som benyttes til deling av ulike kulturprodukter. For deling av vitenskapelig litteratur er det bred enighet om at CC BY-lisensen er best egnet. Dette er den lisensen som tillater flest former for gjenbruk. Les mer om Creative Commons-lisenser.

DART-Europe er et samarbeid mellom forskningsbibliotek og bibliotekkonsortier som har til hensikt å øke global tilgang til europeiske forskningsavhandlinger. DART-Europe støttes av LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), og er den europeiske arbeidsgruppen til The Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD). 

datahåndteringsplan eller Data Management Plan (DMP) er en plan for å kartlegge, organisere, sikre og ivareta forskningsdata. Se oversiktsside for forskningsdata.

deponere. Begrep som ofte brukes om selve avhendingen av en artikkel til et arkiv. En deponert artikkel er ikke nødvendigvis åpent tilgjengelig, men deponering er en forutsetning for at en artikkel skal bli → grønn åpent tilgjengelig. 

diamant åpen tilgang eller platina åpen tilgang er når tidsskriftets kostnader dekkes av andre kilder enn abonnement eller → publiseringsavgift. Dette kan gjøres på forskjellige måter. Eksempler er SCOAP3, der mer enn 3000 bibliotek har gått sammen om å kjøpe fri artikler innen fagfeltet partikkelfysikk. Open Libraries of Humanities  er er en ideell stiftelse som finansieres delvis av et konsortium av biblioteker og delvis av en stiftelse. I Norge har ordningen → Norske åpne tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap en diamantmodell. 

DOAB Directory of Open Access Books, er et register over OA-bøker.

DOAJDirectory of Open Access Journals, er et register over OA-tidsskrifter. 

DORA, San Fransisco Declaration on Research Assessment, er en erklæring for hvordan forskning skal vurderes. Den består av en rekke prinsipper for finansiører, forskningsinstitusjoner, forlag og forskere. Hovedbudskapet er at metrikk som f.eks. Journal Impact Factor ikke skal benyttes for å vurdere kvaliteten på enkeltpublikasjoner. Flere norske forskningsinstitusjoner har signert erklæringen.

double dipping, det å betale et hybridtidsskrift for både lesetilgang og publiseringskostnader.

egenarkivering vil si at forskere gjør sine arbeider tilgjengelige online ved å laste opp en fulltekstversjon i et åpent arkiv. Egenarkivering kalles også → grønn åpen tilgang. Se → institusjonelle arkiv og → fagspesifikke arkiv

embargoperiode er tidsrommet fra en artikkel publiseres til den kan gjøres tilgjengelig i et åpent arkiv (→ egenarkivering). Det har vært vanlig å operere med sperrefrist på seks måneder for medisin, teknologi og naturvitenskapene, mens det ofte er tolv måneders sperrefrist for humaniora og samfunnsvitenskapene. Vanligvis er det forfatterens eget artikkelmanuskript, og ikke forlagets endelige versjon, som vil kunne gjøres tilgjengelig. → postprint. Sherpa Romeo-basen er et viktig hjelpemiddel for å finne ut hvilke embargotider som gjelder for ulike forlag og tidsskrifter.

EOSC, European Open Science Cloud, er et initiativ fra EU-kommisjonen som tar sikte på å utvikle en skytjeneste som gir brukere åpen tilgang til forskningsdata ved å koble eksisterende og nye tjenester og databaser fra ulike nasjonale og europeiske aktører. 

ESAC er et internasjonalt initiativ som samler data og andre fakta for å vurdere utviklingen av åpen tilgang. Det gjelder særlig informasjon om framdriften for → transformative avtaler og om kostnader og arbeidsflyt i disse. 

fagspesifikke arkiv eller subject repositories er arkivtjenester som er organisert etter fagområder. Dette er et alternativ til institusjonelle arkiv. Eksempler på store fagspesifikke arkiv er ArXiv (fysikk, matematikk), RePec (økonomi), PubMed (medisin).

FAIR er et akronym for Findable, Accessible, Interoperable og Reusable (gjenfinnbare, tilgjengelige, samhandlende og gjenbrukbare). All vitenskapelig produksjon bør være i henhold til FAIR-prinsippene. Les mer: FAIR-prinsippene. Se også prosjektet Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata

flipping av tidsskrift er en endring av tidsskriftets forretningsmodell. Hovedsakelig brukt om overgangen fra abonnementsbasert til åpen tilgang, altså at tidsskriftet går fra å ha lukket innhold til kun å inneholde fullt åpne artikler. Begrepet kan også brukes om endring i motsatt retning, altså en overgang fra åpent tilgjengelig til abonnementsbasert.

folkeforskning, grasrotforskning eller citizen science defineres som forskning utført helt eller delvis av amatører eller ikke-profesjonelle forskere. Det kan også beskrives som offentlig deltakelse i vitenskapelig forskning. 

forfattertillegg eller author addendum er et tillegg til avtalen som inngås mellom forfatter og forlag ved publisering. Hensikten med forfattertillegg er at det lar forfatteren beholde retten til å egenarkivere – og dermed tilgjengeliggjøre – sine forskningsarbeider. Det anbefales å bruke forfattertillegg fra Creative Commons eller SPARC.

førtrykk innsendt manuskript.

gull åpen tilgang eller gold open access er betegnelsen for publisering av vitenskapelige artikler i online OA-tidsskrifter som er gratis å lese for alle, og som tillater gjenbruk, lagring, indeksering, søk, distribusjon etc. Vilkår for gjenbruk bestemmes ofte av en åpen lisens, og → Creative Commons-lisenser (CC BY) er mye brukt. 

gratis vs. libre åpen tilgang er en distinksjon som ble tatt i bruk for å skille mellom tidsskrifter som kun gir kostnadsfri lesetilgang (gratis), og tidsskrifter som, i tillegg til å være gratis, gir leseren frihet til å kopiere, dele, lenke, indeksere for søk etc. (libre). Et OA-tidsskrift som benytter en CC BY-lisens vil være libre åpen tilgang.

grønn åpen tilgang er betegnelsen for tilgjengeliggjøring av forskningsarbeider i åpne elektroniske arkiv. Dette gjøres enten i et → institusjonelt arkiv eller i et → fagspesifikt arkiv. Se også → egenarkivering.

hybrid åpen tilgang brukes om tidsskrifter hvor forfatterne kan velge å betale → publiseringsavgift (eller bruke institusjonens publiseringskvote i en lisensavtale) for dermed å gjøre sin artikkel åpent tilgjengelig, mens andre deler av samme tidsskrift krever abonnement. 

impact factor, IF, er et mål for hvor mye et tidsskrift i gjennomsnitt blir sitert. I praksis ofte synonymt med beregning via betalingstjenesten Journal Citation Reports levert av Clarivate Analytics.

innsendt manuskript, førtrykk eller preprint er den versjonen av en artikkel som først sendes inn til forlaget for publisering, og som ennå ikke er fagfellevurdert. Mange forlag tillater egenarkivering av innsendt manuskript. Innen f.eks. fysikk er det utbredt å sirkulere slike versjoner. Dette kan sikre retten til oppdagelser, og sørger for rask spredning av forskningsresultater. I andre fagområder er det mindre aktuelt å egenarkivere preprint-artikler. Definisjonen av begrepet preprint varierer hos noen forlag, så vær oppmerksom på dette.

institusjonelle arkiv eller institutional repositories er forskningsinstitusjonenes åpne arkivløsninger, som lar forskere egenarkivere sine forskningsarbeider og dermed gjøre disse tilgjengelig på nettet. → Brage har vært en mye brukt løsning ved norske UH-institusjoner. Se også fagspesifikke arkiv.

institusjonell rettighetspolitikk eller Rights Retention Strategy (RRS), senere Institutional Rights Retention Policy (IRRS), er en strategi som innebærer at det som publiseres skal legges ut i åpne institusjonelle arkiv. Forskerne står fritt til å eie, bruke, kontrollere og arkivere egen forskning. Siden 2022 har flere norske forskningsinstitusjoner sluttet seg til en strategi for rettighetspolitikk, se oversikt.

Journal Checker Tool er et verktøy utviklet av cOAlition S som viser om tidsskriftet man ønsker å publisere i er i samsvar med Plan S. 

Kanalregisteret (HK-dirs kanalregister) er et register over vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter, serier og forlag). Registeret er utgangspunktet for hvilke vitenskapelige publikasjoner som gir uttelling i finansieringssystemet og gir for øvrig bl.a. informasjon om kanalen har åpen tilgang.

kjernetitler, også kalt historiske abonnementer, core subs(criptions) eller core holdings er titler en institusjon abonnerer på hos en utgiver og som er med på å fastsette institusjonens pris i en → big deal-avtale.

konsortieavtale. Generelt er et "konsortium" et fellesskap av aktører som samarbeider om å oppnå et felles mål eller fordeler for hver av deltakerne i konsortiet. I vår sammenheng er en konsortieavtale en avtale der aktørene er (forsknings)institusjoner som gjennom en avtale får tilgang til elektroniske ressurser for sine ansatte (særlig forskere og studenter). Hos institusjonene administreres avtalene som oftest hos biblioteket, mens Sikt administrerer selve konsortiet og forhandler om åpen tilgang til ressursene, pris og andre vilkår. Les mer om Sikts konsortieavtaler

korresponderende forfatter, corresponding author, er vanligvis forfatteren som bidrar med hovedtyngden av den intellektuelle innsatsen og som har ansvar for å følge artikkelen fram til ferdig produkt. Vedkommende er ansvarlig for manuskriptkorreksjon, korrekturlesing, korrespondanse med forlag, håndtering av revisjonene og gjeninnlevering av reviderte manuskripter fram til godkjenning. I → publiser og les-avtaler er det vanligvis korresponderende forfatters tilknytning til en deltakerinstitusjon som avgjør om artikkelen kan være omfattet av avtalen eller ikke. 

kostnøytral overgang, cost-neutral transition, antakelsen om at det er nok penger i publiseringssystemet til å oppnå full overgang til åpen tilgang uten at det skal koste mer for bibliotekene.

libre åpen tilgang → gratis vs. libre åpen tilgang.

Nasjonalt vitenarkiv, NVA, er ett av tiltakene som skal bidra til å realisere Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Sikt fikk oppdraget å utrede en fellesløsning som skal samhandle med en rekke relaterte løsninger som for eksempel internasjonale vitenarkiver, → Cristin og dataarkiver. NVA vil migrere innhold fra dagens vitenarkiver, deriblant → Brage.

NORA, Norwegian Open Research Archives, er en felles database for åpne institusjonelle arkiv i Norge. 

Norske åpne tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap, ofte omtalt som NÅHST, er en ordning der sentrale, overveiende norskspråklige tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap er åpent tilgjengelige gjennom → diamant åpen tilgang. Ordningen administreres av HK-dir og finansieres av Kunnskapsdepartementet og enkelte forskningsinstitusjoner. 

NPI, Norsk publiseringsindikator, brukes til å beregne poeng for vitenskapelige publikasjoner som danner utgangspunkt for den resultatbaserte omfordelingen (RBO) i forskningsbudsjettene. Publikasjonene som er poenggivende vil være på Nivå 1 eller 2, der 2 er det høyeste. Nivå 2 skal i utgangspunktet være begrenset til publiseringskanaler som oppfattes som de mest ledende i brede fagsammenhenger og som utgir de mest betydelige publikasjonene fra ulike lands forskere, og som til sammen utgir om lag en femtedel av fagets vitenskapelige publikasjoner.

NVA Nasjonalt vitenarkiv.

NÅHST → Norske åpne tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap.

OA, open access, åpen tilgang.

OA2020Open Access 2020, ble dannet i 2015. Det er et globalt initiativ som skal fremme og oppmuntre til transformasjon av tidsskrifter fra abonnementsystem til nye OA-publiseringsmodeller. Transformasjonen er basert på en analyse som viser at det allerede er nok penger innen publisering til å muliggjøre en overgang til åpen tilgang som – i det minste – vil være kostnadsnøytral. Denne analysen er skissert i et white paper publisert av Max Planck Digital Library i april 2015.

OAI, Open Archives Initiative, er en organisasjon som utvikler tekniske standarder for arkiver slik at de kan dele metadata.

OAI-PMH, Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, er en protokoll for innsamling av dokumenter i åpne arkiv. 

OASPA, Open Access Scholarly Publishers Association, er en forening for OA-forleggere. Arrangerer Conference on Open Access Scholarly Publishing. 

offsetavtale, en kompensasjon fra en utgiver til en institusjon for de ekstra pengene de legger inn i systemet gjennom betaling av APC-er.

open ...åpen...

OpenAIRE er et EU-prosjekt som arbeider med å tilpasse medlemslandenes retningslinjer, tilby tjenester, lenke og overvåke åpen forskning, drive opplæring og legge til rette for åpen innovasjon.

Open DOAR er et register over globale arkiver. Høster ikke; er kun et register. 

orphan repository er en tjeneste som sørger for at forskere som ikke er tilknyttet et institusjonelt arkiv også kan egenarkivere. → Zenodo er et orphan repository, bygd og driftet av CERN og → OpenAire

overgangsavtale transformativ avtale.

parallellpublisering, artikler som oppfyller visse betingelser kan publiseres i institusjonelle arkiver og publikasjonsdatabaser samtidig som de publiseres i et vitenskapelig tidsskrift. Se → grønn åpen tilgang.

Plan S, som ble lansert høsten 2018, har som målsetting at all forskning som finansieres av organisasjonene som deltar, skal gjøres umiddelbart åpent tilgjengelig. Les mer om Plan S

platina åpen tilgang, platinum open access, er det samme som → diamant åpen tilgang

PLOS One er et av verdens største OA-tidsskrift. PLOS (Public Library of Science) har publisert åpent siden 2006, og gir ut en rekke tidsskrift innen realfag og medisin.

postprint eller author accepted manuscript, AAM, betegner vanligvis den versjonen av en vitenskapelig artikkel som er ferdig bearbeidet etter fagfellevurdering og som er forfatterens siste versjon (Final Draft Post Refereeing). Postprintartikler vil innholdsmessig være tilsvarende forlagets publiserte versjon, men uten sidetall og formatering. Som oftest er det postprintversjonen av en artikkel som er aktuell for egenarkivering, siden de fleste forlag ikke tillater egenarkivering av den publiserte versjonen. Forlagets bestemmelser for embargotid avgjør når en postprint kan gjøres tilgjengelig i et arkiv. Definisjonen av begrepet postprint varierer hos noen forlag, så vær oppmerksom på dette. 

preprint innsendt manuskript. 

preprint-servere er online-arkiver som inneholder tekst eller data for vitenskapelige artikler som ennå ikke er fagfellevurdert eller akseptert av tradisjonelle akademiske tidsskrifter. Artiklene gjennomgår screening og blir sjekket for plagiering. De blir ikke redigert eller formatert før de legges ut på nettet. De fleste preprint-servere ber om at kun artikler som ennå ikke er akseptert av tradisjonelle akademiske utgivere blir lagt ut. De kan vanligvis siteres. Leserne kan legge ut kommentarer, og preprint-servere er derfor en måte for forskere å dele og motta tilbakemelding på pågående vitenskapelige arbeider.

publiseringsavgift,  artikkelavgift, APC eller article processing charge er en avgift en utgiver krever for å gjøre et forskningsbidrag åpent tilgjengelig. Verket publiseres enten som → gull åpen tilgang eller → hybrid åpen tilgang. Flere forskningsinstitusjoner i Norge har satt av midler i publiseringsfond for å dekke publiseringsavgift. Avgiften kan også betales av forfatterens institusjon på andre måter (f.eks. der det foreligger en → publiser og les-avtale), andre forskningsfinansiører, eller av forfatteren selv.  

publiseringsfond er midler som institusjoner setter av til å dekke → publiseringsavgift ved publisering i OA-tidsskrifter. De fleste av universitetene i Norge, og flere av høyskolene og forskningsinstituttene, har opprettet publiseringsfond. Gå til Oversikt over publiseringsfond ved norske UH-institusjoner. Se også Internasjonal oversikt.

Publiseringsindikatoren NPI.

publiser og les-avtale, publish and read agreement, er en avtaletype som lar forskere ved en institusjon som deltar i avtalen publisere åpent uten kostnad for forskeren. Avtaletypen gir også institusjonens ansatte lesetilgang til den delen av tidsskriftporteføljen som ligger bak betalingsmur.

PubMed Central (PMC) er et omfattende fagarkiv (subject repository) som dekker medisin og livsvitenskap. PMC driftes av National Institutes of Health i USA.

Research Data Alliance (RDA) bygger sosiale og tekniske broer for å muliggjøre åpen deling og gjenbruk av data. RDA har et grasrotperspektiv som dekker alle datalivssyklusstadier, engasjerer dataprodusenter, brukere og forvaltere, samt adresserer datautveksling, prosessering og lagring.

research data management (RDM) er et begrep som beskriver organisering, lagring, bevaring og deling av data som samles inn og brukes i et forskningsprosjekt.

rights retention strategy (RRS) → institusjonell rettighetspolitikk.

ROAR, Registry of Open Archives, er et internasjonalt register med informasjon og statistikk om en rekke arkiver. Ligner Open DOAR.

røvertidsskrift, rovtidsskrift eller predatory journals er tidsskrifter som er ute etter å svindle forskere som er villige å betale → publiseringsavgift for å få sitt arbeid publisert. Dette er rene svindeltidsskrifter. Enkelte av disse kopierer eksisterende tidsskrifter, oppgir fiktive "board members" eller opererer uten reell fagfellevurdering. Forskere bør kun publisere sine arbeider i tidsskrifter de selv leser og stoler på og som er godkjent i → Kanalregisteret. Les mer om røvertidsskrift.

SCOAP3,The Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics er et internasjonalt samarbeid i høyenergi-fysikkmiljøet for å konvertere tradisjonelle lukkede fysikktidsskrifter til åpen tilgang.

Sherpa Juliet samler informasjon om open access-policy til de nasjonale forskningsrådene og andre institusjoner som finansierer forskning.

Sherpa Romeo er  en internasjonal tjeneste som samler informasjon om forlagenes/tidsskriftenes policy når det gjelder egenarkivering.

SPARC, Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, er en internasjonal sammenslutning av fag- og forskningsbibliotek som arbeider med å opprette balanse i det akademiske publiseringssystemet og åpen tilgang av forskningsresultater. Utviklet av Association of Research Libraries.

SPARC Europe arbeider for åpen forskning i Europa. Dette omfatter åpen tilgang til publikasjoner, FAIR-data, åpne utdanningsressurser samt forskningsevaluering.

Stim OA, Stimuleringstiltak for åpen tilgang, var Forskningsrådets støtteordning for å gjøre vitenskapelige publikasjoner åpent tilgjengelige. Avviklet 2022.

Subscribe to Open, S2O er en økonomisk modell for vitenskapelige tidsskrift som konverterer tidsskrifter med en tradisjonell abonnementsmodell til åpen tilgang. Når bibliotekene som abonnerer på tidsskrift blir bedt om å fornye abonnementet, får de beskjed om at tidsskriftet med bibliotekets støtte vil bli gjort åpent for alle lesere, samt at forfattere kan publisere i det uten kostnad. Hvis nok biblioteker fornyer på disse betingelsene, konverteres tidsskriftet til åpen tilgang, og hvis ikke, forblir tilgangen til tidsskriftet begrenset til abonnementsbibliotekene. Enkelte internasjonale forlag har innført S2O-modeller.

TA, toll access, betegner den tradisjonelle modellen for vitenskapelig publisering, hvor leseren (i praksis bibliotekene) betaler for å få tilgang til forskningslitteraturen. TA er altså det motsatte av OA.

transformativ avtaletransformasjonsavtale, transisjonsavtale eller overgangsavtale er å regne som en midlertidig avtale mot målet om full åpen tilgang. Se → publiser og les-avtale.

Unpaywall er en database med nærmere 30 millioner åpne artikler. Unpaywall høster data fra over 50 000 tidsskrifter og arkiver verden over.

version of record, VoR, er forlagets endelige publiserte versjon av en artikkel. 

Zenodo er et → orphan repository som er utviklet og driftet av CERN og → OpenAire.

åpen tilgang eller open access, OA, brukes vanligvis om åpen tilgang til forskningspublikasjoner. Les mer: Åpen tilgang (open access).

åpne data eller open data betegner vanligvis åpen tilgang til forskningsdata. Les mer: Forskningsdata.

åpen forskning eller open science  er et fellesbegrep som betegner åpne forskningsprosesser, åpen tilgang til publikasjoner og data, samt brukermedvirkning i forskning. Les mer: Åpen forskning.

 

Andre ressurser

  • En terminologigruppe for forskningsdata har utviklet en norskspråklig termliste med artikler som leveranse i prosjektet Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata. Direkte lenke til ressursen: Termliste for forskningsdatahåndtering.
  • En engelskspråklig ordliste er utviklet av Framework for Open and Reproducible Research Training (FORRT). Ordlista gir termer knyttet til åpen forskning: FORRT Glossary
  • Se også Termportalen der UHRs termbase inngår. Dette er en språkressurs for bokmål, nynorsk og engelsk som inneholder studieadministrative termer for universitets- og høgskolesektoren. 

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter