Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata


Hovedhensikten med prosjektet er å fremskaffe informasjon som gir veiledning til både institusjonene, tjenestetilbyderne og den enkelte forsker.

Illustrasjon: Shutterstock

Både ny personvernforordning (GDPR) og helseforskningsloven stiller krav til at forskningsdata skal lagres trygt i henhold til graden av beskyttelsesbehov for dataene. Særlig med innføringen av GDPR er det blitt tydelig at mange forskere opplever det krevende å forstå hvordan ulike typer data skal håndteres og hvilke tjenester de kan og bør bruke i ulike faser av et prosjekt. For en del typer data er det også gode grunner (f.eks. personvern, sikkerhetshensyn eller begrensninger knyttet til immaterielle rettigheter) til at de ikke kan deles åpent.  

For å nå målet om at forskningsdata skal behandles forsvarlig i alle faser av et forskningsprosjekt, men samtidig være så åpent tilgjengelig som mulig, er det nødvendig gjennom hele forskningsprosessen å gi forskerne tilgang til tjenester som bidrar til å nå begge disse målene på en hensiktsmessig og minst mulig arbeidskrevende måte.  

Denne utredningen er et første steg på veien for å identifisere hva som mangler for å dekke disse behovene. Følgende aktiviteter foreslås som del av utredningen: 

  • Etablere et sett med norske begreper for bruk knyttet til forskningsdata. Oppgaven med å foreslå et slikt begrepsapparat foreslås satt ut til en arbeidsgruppe under den norske noden av RDA (Research Data Alliance). 
  • Gjennomføre en oppdatert kartlegging av infrastrukturer og tjenester for håndtering av forskningsdata i alle faser av arbeid med forskningsdata. Kartleggingen skal dekke internasjonale tjenester, nasjonale tjenester og lokale tjenester som tilbys til brukere utenfor egen institusjon. Det skal legges mest vekt på generiske tjenester, men fagspesifikke tjenester kan være aktuelt å ta med dersom de har potensial til å benyttes utenfor det opprinnelige fagområdet. Kartleggingen skal være et supplement til tidligere kartlegginger som er gjort og til nasjonale og internasjonale veikart for forskningsinfrastrukturer og skal bygge på disse. 
  • Synliggjøre resultatene av kartleggingen på en nettside i tilknytning til openscience.no. Nettsiden skal inneholde en oversikt over anbefalte tjenester og visualisere disse på en måte som gjør det enklest mulig å finne frem i informasjonen. 
  • Definere et sett med felles retningslinjer som tjenester bør oppfylle for å regnes som en nasjonal tjeneste.  
  • Gi anbefalinger for eventuelle videre prosjekter for å komplettere kartlagte tjenester for langtidslagring av forskingsdata. 

For mer informasjon se mandat for konseptfasen.

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter