Plan S og cOAlition S


Hva er Plan S, og hva gjelder for norske forhold?

Plan S logo

Plan S ble lansert høsten 2018. Målet er at all forskning som finansieres av organisasjonene som deltar, skal gjøres umiddelbart åpent tilgjengelig.

Forskningsartikler skal gjøres tilgjengelig via åpne tidsskrift, publiseringsplattformer eller åpne arkiv.

Norges forskningsråd er tilsluttet den internasjonale koalisjonen, cOAlition S, som står bak Plan S. I Norge er det altså Forskningsrådet som arbeider med prinsippene for og implementeringen av Plan S.

Forskningsrådet vil stille krav i tråd med Plan S for nye utlysninger fra og med 2021.

 

Krav for utlysninger fra 2021

Den endelige Plan S  var klar 31. mai 2019.

For norske forskere betyr det at kravene i veilederen gjelder fra Forskningsrådets utlysninger i 2021.

I november 2020 publiserte Forskningsrådet en oppdatering av de generelle vilkårene for prosjektstøtte med Plan S-krav.

 

Tre spor til umiddelbar åpen publisering

Det er tre spor til umiddelbar åpen publisering (uten embargotid) i samsvar med Plan S: 

 1. Publisering i åpne tidsskrift eller publiseringsplattformer, såkalt "gull" eller "diamant" OA, 
 2. publisering i tidsskrift som inngår i overgangsavtaler eller andre overgangsordninger, eller 
 3. tilgjengeliggjøring av artikler publisert i abonnementstidsskrift i åpne arkiv, såkalt "grønn OA". 

Forskningsrådet og cOAlition S er tydelige på at eventuelle publiseringskostnader skal dekkes av finansiører og institusjoner, og ikke av den enkelte forskeren.

Se eventuelt forklaring av begrepene i ordlista vår.

Se Forskingsrådets oppsummering av to år med Plan S i Khrono.

 

Revidert Plan S

Dette gjelder for den endelige versjonen av Plan S:

 • Endelig Plan S er tydeligere enn tidligere på at det avgjørende er at prinsippet om umiddelbar tilgjengelighet følges. Koalisjonen støtter flere ulike modeller for å oppnå dette.
 • Åpne arkiver er mer eksplisitt beskrevet som en vei til åpen tilgang, i tillegg til åpne tidsskrifter og plattformer.
 • Koalisjonen vil også kunne bidra til å finansiere publisering av artikler i abonnements-tidsskrifter, såkalt hybrid OA, dersom dette er en del av overgangsordninger.
 • Koalisjonen vil bidra til overgangsordninger som er tilpasset små og mellomstore utgivere av tidsskrifter, ikke minst vitenskapelige foreninger (Learned societies).
 • De tekniske spesifikasjonene for publikasjoner og åpne arkiver er nå i større grad formulert som anbefalinger og ikke krav. Det betyr at utgiverne og arkivene som ikke imøtekommer anbefalingene i dag får bedre tid til å utvikle funksjonalitet.
 • Det er ønskelig å legge mer vekt på åpne kanaler uten artikkelavgifter, såkalt Diamond Open Access. Mange forskningsråd, deriblant i Norge, støtter allerede slike kanaler. Pågående utredningsarbeid vil gi et godt grunnlag for å vurdere på hvilke områder det er behov for mer slik støtte, og hvordan man kan organisere en internasjonal arbeidsdeling i finansieringen.
 • Det er gjort tydeligere at forskere eller deres institusjoner skal beholde opphavsretten til publikasjonene, og at slike rettigheter ikke skal overføres til forlag.
 • Det er myket opp i kravet til lisensiering. Det åpnes for å bruke flere typer åpne lisenser når spesielle hensyn tilsier det. Forskningsrådet framholder at CC BY-lisens er best egnet for deling av forskningsresultater, og den vil derfor være standard. Men fordi det i noen fagfelt er viktig å bevare helheten i publikasjonen, åpnes det opp for ND-lisens når det er ønske om det. Denne lisensen gir store muligheter for gjenbruk, men tillater ikke at det gjøres endringer i verket.

Se Forskningsrådets nyhetssak: Endelig Plan S er klar

 

Krav om tilgjengeliggjøring i dag

(Kilde: Forskningsrådet: Åpen tilgang til publikasjoner)

Forskningsrådet stiller i dag krav om at

 • Alle artikler fra prosjekter finansiert av Forskningsrådet skal gjøres tilgjengelig i åpne arkiv. Fristen er 6 måneder etter publisering for tidsskrift innenfor medisin, helse, matematikk, naturvitenskap og teknologi og 12 måneder for tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.
 • Tilgjengeliggjøringen gjøres vanligvis i forbindelse med registrering og opplasting av fulltekst i Cristin.

Se Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner (pdf)

 

Støtteordning for åpen publisering

Forskningsrådet støtter institusjonenes arbeid for å gjøre publikasjoner åpent tilgjengelige gjennom ordningen Stimuleringstiltak for åpen tilgang – Stim OA.

Slik fungerer Stim OA:

 • Institusjoner kan søke om å få dekket kostnader til åpen publisering uavhengig av hvordan forskningsaktiviteten er finansiert
 • Ordningen dekker kostnader til artikkelpublisering i åpne tidsskrift, såkalt APC (Article Processing Charges)
 • Ordningen dekker inntil femti prosent av institusjonenes samlede kostnader etterskuddsvis
 • Forskningsrådet dekker ikke publiseringskostnader til artikler som del av budsjett til enkeltprosjekter
 • Ordningen gjelder til og med 2022

Kilde: Forskningsrådet: Åpen tilgang til publikasjoner

 

Hva er hovedprinsippene for publisering i abonnementstidsskrift?

 • Publisering kan skje i tidsskrifter eller plattformer med umiddelbar åpen tilgang.
 • Publisering i abonnementstidsskrift er mulig, forutsatt samtidig deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i et åpent og søkbart arkiv uten embargo og med åpen lisens.
 • Åpen publisering i abonnementstidsskrift som del av en overgangsavtale godkjennes å være i samsvar med Plan S.

Finn kompatible tidsskrift i DOAJ (Directory of Open Access Journals)

 
Bruk av lisenser

Plan S setter krav om bruk av lisens både ved publisering i tilgangsåpne tidsskrift og ved deponering i et vitenarkiv. Her godtar Plan S kun en delingslisens fra Creative Commons, en såkalt CC-lisens. En CC-lisens kan komme i flere varianter avhengig av hvilke tillatelser til bruk som skal gis. Dette gjøres ved å sette på såkalte attributter.

 • Plan S godtar attributtet CC-BY (Navngivelse), som krever at opphavspersonen blir navngitt.
 • Medlemmene i cOAlition S vil sekundært godta bruken av CC BY-SA 4.0-lisensen (DelPåSammeVilkår).
 • Medlemmene i COAlition S kan godkjenne bruken av CC BY-ND 4.0-lisensen (Ingen bearbeidelser) for individuelle artikler, forutsatt at dette er eksplisitt spurt om og grunngitt av støttemottakaren.

For en mer utfyllende introduksjon til CC-lisenser, se Creative Commons' nettsted.

Tredjeparts komponenter i artikler (som bilder, grafer etc.) er ikke omfattet av kravet om bruk av CC-lisenser, selv om det oppfordres til å bruke materiale som er åpent for gjenbruk.

 

 
Deponering og tilgjengeliggjøring av artikler i vitenarkiv

Plan S slår fast at det er mulig å publisere i et abonnementstidsskrift forutsatt at en versjon av artikkelen gjøres umiddelbart åpent tilgjengelig i et vitenarkiv.

Se oversikt over norske vitenarkiv.

Aksepterte versjoner for tilgjengeliggjøring er enten AAM (Author Accepted Manuscript), ofte kalt «postprint», eller den publiserte versjonen, VoR (Version of Record), ofte kalt «forlagets pdf».

De fleste forlag og tidsskrift tillater deponering og tilgjengeliggjøring etter en sperrefrist. Det er vanlig å operere med sperrefrist på seks måneder for medisin, teknologi og naturvitenskapene, mens det ofte er tolv måneders sperrefrist for humaniora og samfunnsvitenskapene. Dette er i tråd med Forskningsrådets frister.

Se oversikt over forlagenes arkiveringspolicy.

Ved Plan S kreves det at artikkelversjonen som er deponert i arkivet gjøres umiddelbart tilgjengelig med en åpen CC-lisens. Det betyr at den enkelte forsker må sørge for å få beholde rettighetene (copyright) til forfatterversjonen (AAM-versjonen) ved inngåelse av kontrakt om publisering med et tidsskrift.


Forhandle Plan S-prinsipper inn i avtaler om åpen tilgang

Unit arbeider med å forhandle fram overgangsavtaler (se nedenfor), som vil gjøre slik publisering mulig i en kort periode. Forlagene det forhandles med er kjent med kravene som Plan S stiller, og at prinsippene skal imøtekommes i forhandlingene.

Les mer om forhandlingsprosessen

Se oversikt over Units avtaler som tillater åpen publisering for deltakerinstitusjonene


Hva er en overgangsavtale?

Avtaletypen kalles også transformasjonsavtale, transisjonsavtale og transformativ avtale. Som navnet sier, er dette å regne som en overgangsavtale mot målet om full åpen tilgang. Det innebærer en gradvis reduksjon i kostnadene knyttet til lesing og en tilsvarende økning av kostnadene knyttet til åpen publisering inntil man kun betaler for publisering. Målet med en slik avtale er å konvertere lukkede tidsskrift til åpen tilgang.

 

 

 

Plan S: Prinsipper og implementering

(Kilde: Plan S Principles and Implementation Guidance)

Del 1: Prinsippene i Plan S

Fra og med 2021 må alle vitenskapelige publikasjoner med resultater fra forskning finansiert av offentlige eller private midler gitt av nasjonale, regionale og internasjonale forskningsråd og finansieringsorganer, publiseres i Open Access (OA)-tidsskrift, på OA-plattformer, eller gjøres umiddelbart tilgjengelig gjennom OA-arkiver uten embargo.

Dessuten:
1. Forfatteren, eller institusjonen der forskeren er ansatt, beholder copyright på publikasjonene. Alle publikasjoner må publiseres under en åpen lisens, helst CC BY, for å oppfylle kravene som er definert i Berlin-erklæringen.
2. Finansiørene (i Norge: Forskningsrådet) vil utvikle kriterier og krav for tjenestene som OA-tidsskrift av høy kvalitet, samt OA-plattformer og OA-arkiv skal kunne tilby.
3. I tilfeller hvor OA-tidsskrifter eller -plattformer ennå ikke eksisterer, vil finansiørene gi insentiver til å etablere og støtte slike når det er aktuelt. Støtte vil også bli gitt for OA-infrastrukturer der det er nødvendig
4. Der det er aktuelt, dekkes publiseringsavgift av finansiøren eller forskningsinstitusjonen, ikke av enkeltforskeren. Alle forskere skal kunne publisere arbeidet sitt åpent.
5. Finansiørene støtter mangfoldet av forretningsmodeller for OA-tidsskrift og -plattformer. Når publiseringsavgift brukes, må den være i samsvar med publiserte tjenester som er levert, og strukturen til slike gebyrer må være gjennomsiktig for å informere markedet og finansiørene om en potensiell standardisering og rammer for betaling av avgifter.
6. Finansiørene oppfordrer regjeringer, universiteter, forskningsorganisasjoner, biblioteker, akademier og vitenskapelige foreninger til å samkjøre strategier, politikk og praksis, særlig for å sikre åpenhet.
7. Ovennevnte prinsipper skal gjelde for alle typer vitenskapelige publikasjoner, men det er underforstått at tidslinjen for å oppnå åpen tilgang for monografier og bokkapitler vil være lengre og krever en egen prosess.
8. Finansiørene støtter ikke hybrid-modellen for publisering. Imidlertid, som en overgangsvei mot full åpen tilgang innenfor en klart definert tidsramme, og bare som en del av transformative ordninger, kan finansiørene bidra til økonomisk støtte til slike ordninger.
9. Finansiørene vil overvåke overholdelse og sanksjonere ikke-kompatible stønadsmottakere eller støttemottakere.
10. Finansiørene forplikter seg til at når de vurderer forskningsresultater med tanke på mulig finansiering, vil de verdsette den egentlige verdien av arbeidet og ikke vurdere publiseringskanalen, dens impact factor (eller andre målinger) eller utgiveren.

 

Les mer i veilederen Plan S Principles and Implementation Guidance (engelsk), som behandler disse emnene:

Del II: Veiledning om gjennomføring av plan S

 

 1. Mål og omfang (Aim and Scope)
 2. Plan S-samsvar (Plan S Compliance)
 3. Transformative ordninger (Transformative arrangements)
 4. Støtte Open Access-tidsskrifter og plattformer (Supporting Quality Open Access Journals and Platforms)
 5. Åpenhet om kostnader og priser (Transparency of Costs and Prices)
 6. Gjennomgang (Review)
 7. Overholdelse og sanksjonering (Compliance and Sanctioning)
 8. Tidslinje (Timeline)

Del III: Teknisk veiledning og krav (Technical Guidance and Requirements)
 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter