Norskspråklege opne tidsskrift innanfor humaniora og samfunnsvitskap


Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) har ansvar for ordninga "Norskspråklege opne tidsskrift innanfor humaniora og samfunnsvitskap". Ordninga er vidareført frå 2024.

Tidsskrift som er en del av ordningen fra 2021
 Tidsskrift som deltar i ordninga 2021-23

HK-dir inviterte tidsskrifteigarar og utgivarar som kunne vere aktuelle for ordninga til å søke om midlar for en treårsperiode frå 2024. Innan fristen 31. mars 2023 hadde 60 tidsskrift meldt seg til vurdering.

23. juni 2023 fekk tidsskrifta informasjon om resultatet av evalueringsprosessen.

Sjå nyheitssak: Støtte fra 2024 gjennom ordningen Norskspråklige åpne tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

 

Om ordninga

Støtta er treårig og lauper frå 2024. Alle som oppfylte kriteria som er beskrivne i Retningsliner for nasjonalt tidsskriftskonsortium for humaniora og samfunnsvitskap kunne melde interesse for å delta. 

Ordninga vil bli evaluert og vurdert vidareført på nytt frå 2027.

Ein evalueringsrapport for perioden 2021-23 vart ferdigstilt i mai 2023: Evaluering av ordninga Norskspråklege opne tidsskrift innanfor humaniora og samfunnsvitskap. Perioden frå 1. januar 2021 til og med 31. desember 2023

HK-dir sitt arbeid skjer i samarbeid med Universitets- og høgskolerådet (UHR). Ein fagleg publiseringskomité er sentral i arbeidet med å velge ut tidsskrifta som skal inngå i ordninga.
 

Sentrale retningsliner 

 

Ordninga er forankra i Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge, som mellom anna skriv dette: 

Åpen tilgang til nasjonale tidsskrifter av høy kvalitet vil bidra til at en betydelig del av norskspråklig forskning blir umiddelbart tilgjengelig for relevante brukergrupper både innenfor og utenfor akademia, for eksempel i skoleverket, arkiver, biblioteker, museer, i helsevesenet, i kommunal og statlig forvalting og i næringslivet. 
[...] 
Publisering på norsk i humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter er […] viktig bl.a. for kompetanseheving, livslang læring, opplyst offentlig samtale og av språkpolitiske grunner.

Det er viktig å få kartlagt del av vitskapelege artiklar på norsk/skandinavisk i det einskilde tidsskriftet. Tidsskriftet skal i hovudsak publisere på norsk (eller eit anna skandinavisk språk), og redaksjonen skal ha ei tydeleg tilknyting til norsk fagmiljø. 

Det er eit krav at tidsskriftet må publisere med open tilgang og vere indeksert i Directory of Open Access Journals (DOAJ). For tidsskrift som ønsker å vende modell frå abonnement til open publisering må kopi av søknad om å bli inkludert i DOAJ ettersendast. Den må vere mottatt HK-dir før første utbetaling av tilskot kan finne stad.

Tidsskriftet har ansvar for at innhaldet i publikasjonen fritt kan lesast, søkast i og distribuerast til ikkje-kommersiell bruk i samsvar med retningslinene for tidsskriftkonsortiet. 

 
Publiseringskomitéen 

Ein fagleg publiseringskomité var sentral i arbeidet med å velgje ut tidsskrifta som skal inngå i ordninga frå 2024. Utveljinga vart tatt på grunnlag av dei innsendte søknadene frå utgivarar/tidsskrifteigar.  

Publiseringskomitéen tok avgjersler på fagleg grunnlag, retningslinene for tidsskriftkonsortiet samt eit eige mandat. Dei hadde også ha høve til å søke råd hos dei nasjonale fagorgana. 

I tillegg til dei oppgitte kriteria vart tidsskrifta vurderte ut frå det totale talet på søkarar, ei rimeleg fordeling mellom samfunnsvitskap og humaniora samt dei ulike fagfelta.  

 

Finansiering 

Under føresetnad av at støtta blir vidareført vil finansiering av tidsskrifta i denne treårsperioden vere gjennom Kunnskapsdepartementet og nokre forskingsinstitusjonar. 

Tal på tidsskrift som vil kunne inngå i ordninga er avhengig av løyve til konsortiet og korleis tidsskrifta er prisa.

 

Meir informasjon

Kontakt HK-dir sitt sekretariat for humsam-tidsskrift

For tidlegare informasjon om ordninga, sjå Norskspråklige åpne tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap 01.01.2021-31.12.2023


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter