Norske åpne tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap


Et utvalg norske tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap er åpent tilgjengelige gjennom støtte fra Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet og enkelte utdanningsinstitusjoner.

Illustrasjon: Shutterstock

English version

 

For perioden fra 2021 har 28 tidsskrift fått støtte til drift, etter at statsbudsjettet for 2021 gir en vesentlig økning i disponible midler.

Se nyhetssak: Løyvingar i statsbudsjettet til Norske opne tidsskrift innan humaniora og samfunnsvitskap  

Tidsskriftene som er åpent tilgjengelige er følgende:

 

Om ordningen 2021-24

Støtten er treårig og løper fra 2021. Alle som oppfyller kriteriene som er beskrevet i Retningslinjer for nasjonalt tidsskriftskonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap kunne melde inn sin interesse for å delta. I retningslinjene finnes informasjon om hvordan ordningen vil bli praktisert. 

Fram til 2022 hadde Unit det administrative ansvaret for ordningen, holdt sekretariat for konsortiet og samarbeidet med Forskningsrådet og Universitets- og høgskolerådet om faglig forankring. En faglig publiseringskomité foretok utvelgelsen av hvilke tidsskrift som skulle få støtte.

Alle tidsskrift, både de som mottok støtte i inneværende periode og andre tidsskrift som ønsket å bli vurdert, kunne melde seg ved å fylle ut skjema for innmelding og kostnadsspesifikasjon. 

42 innmeldinger ble oversendt publiseringskomitéen for vurdering etter fristen 15. juni 2020. Av disse var

 • 25 med i ordningen i 2018-21 (dvs. samtlige)
 • 11 ikke med i ordningen 2018-21, men søkte sist
 • 6 nye søkere

Etter at statsbudsjettet ble lagt fram 7. oktober 2020 kunne publiseringskomitéen for humsam-tidsskrift konkludere med en prioritert liste over tidsskrift som er kvalifiserte til ordningen fra 2021. 

Dette står om ordningen i statsbudsjettet:

Unit administrerer støtteordninga for opne norskspråklege tidsskrift innanfor humaniora og samfunnsvitskap. For å samle alle midlane til formålet på éin post foreslår departementet å flytte 5,2 mill. kroner frå kap. 285, post 52. Departementet foreslår også å auke løyvinga med 1 mill. kroner, til eit samla beløp på 10,7 mill. kroner.

Beløpet omfatter støtte fra Forskningsrådet og er inkludert MVA. Det skal også dekke administrasjon.

Det samlede søknadsbeløpet de 42 tidsskriftene har meldt inn for 2021 er på om lag 14,1 millioner kroner inkludert MVA.

9. oktober 2020 ble det kunngjort at 28 tidsskrift får støtte gjennom ordningen

Det er ikke planlagt ordinær utlysningsprosess i 2022 eller 2023. Ordningen vil på nytt bli evaluert og vurdert videreført fra 2024.

Fra 2022 administreres ordningen av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Sentrale retningslinjer

Ordningen er forankret i Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge, som blant annet skriver dette:

«Åpen tilgang til nasjonale tidsskrifter av høy kvalitet vil bidra til at en betydelig del av norskspråklig forskning blir umiddelbart tilgjengelig for relevante brukergrupper både innenfor og utenfor akademia, for eksempel i skoleverket, arkiver, biblioteker, museer, i helsevesenet, i kommunal og statlig forvalting og i næringslivet».
 [...]

«Publisering på norsk i humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter er […] viktig bl.a. for kompetanseheving, livslang læring, opplyst offentlig samtale og av språkpolitiske grunner.»

Det framgår av retningslinjene hvordan tiltaket er utformet og avgrenset for å fremme disse formålene.

 

Publiseringskomitéen

En faglig publiseringskomité valgte ut tidsskriftene som skulle inngå i ordningen fra 2021. Utvelgelsen er tatt på grunnlag av de innsendte søknadene fra utgivere/tidsskrifteiere. Evaluering av ordningen 2018-20 var et viktig styringsdokument for komitéens arbeid, og komitéen hadde også mulighet til å søke råd hos de nasjonale fagorganene i enkeltsaker. 

De innmeldte tidsskriftene skulle oppfylle vilkårene som er beskrevet i Retningslinjer for nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Publiseringskomitéen arbeidet ut fra Mandat for publiseringskomiteen, og innmeldingene ble vurdert ut fra følgende kriterier:

 • tidsskriftets vitenskapelige kvalitet
 • tidsskriftets viktighet innen fagfeltet
 • tidsskriftets nasjonale profil: Tidsskriftet skal ha en norsk forfatterkrets og primært henvende seg til en nasjonal fagoffentlighet på norsk
 • tidsskriftets andel artikler på norsk: Kunnskapsdepartementet følger Nordisk ministerråds politikk med å anse norsk, svensk og dansk som jevnbyrdige språk, og praksisen gjelder også for denne ordningen
 • tidsskriftets rolle som faglig offentlighetsarena
 • tidsskriftets strategiske viktighet innen hum-sam-feltet

I tillegg til de oppgitte kriterier, ble tidsskriftene vurdert ut fra det totale antallet søkere, en forholdsmessig fordeling mellom samfunnsfag og humaniora samt de ulike fagfeltene. 

 

Finansiering

Under forutsetning av at finansiørene viderefører støtten, vil finansiering av tidsskriftene i denne treårsperioden være gjennom tre aktører:

 • Forskningsrådet viderefører sin finansiering av tidsskriftene ved en årlig rammebevilgning til tidsskriftkonsortiet
 • Kunnskapsdepartementet bidrar til finansieringen
 • 15 forskningsinstitusjoner bidrar med en sum basert på tidligere abonnementsutgifter

Antall tidsskrift som inngår i ordningen er avhengig av bevilgningene til konsortiet og hvordan tidsskriftene er priset.

 

 
Ordningen i perioden  2018-21

Unit administrerte ordningen i treårsperioden 2018-21.

Les om ordningen 2018-21

Ordningen for perioden er evaluert, og du finner rapport og sammendrag her:

Evaluering av ordningen Norske åpne tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

 


For mer informasjon, kontakt humsam-tidsskrift@lister.sikt.no   

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter