Norskspråklige åpne tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap 01.01.2021-31.12.2023


Et utvalg norske tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap er åpent tilgjengelige gjennom støtte fra Kunnskapsdepartementet og enkelte utdanningsinstitusjoner.

Foto: Shutterstock

For perioden fra 2021 fikk 28 tidsskrift støtte til drift etter at statsbudsjettet for 2021 ga en vesentlig økning i disponible midler.

Se nyhetssak: Løyvingar i statsbudsjettet til Norske opne tidsskrift innan humaniora og samfunnsvitskap  

Se evalueringsrapport for perioden, publisert mai 2023: Evaluering av ordninga Norskspråklege opne tidsskrift innanfor humaniora og samfunnsvitskap. Perioden frå 1. januar 2021 til og med 31. desember 2023

Tidsskriftene som er åpent tilgjengelige er disse:

Støtten er treårig og løper fra 2021. Alle som oppfylte kriteriene som er beskrevet i Retningslinjer for nasjonalt tidsskriftskonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap kunne melde inn sin interesse for å delta. I retningslinjene finnes informasjon om hvordan ordningen ble praktisert i perioden fra 2021. 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har ansvar for ordningen. (Fram til juli 2021 hadde Unit, nå Sikt, ansvaret.) Arbeidet med ordningen skjer i samarbeid med UHR og med Sikt som sekretariat. En faglig publiseringskomité foretok utvelgelsen av hvilke tidsskrift som skulle få støtte.

Alle tidsskrift, både de som mottok støtte i inneværende periode og andre tidsskrift som ønsket å bli vurdert, kunne melde seg ved å fylle ut skjema for innmelding og kostnadsspesifikasjon. 

42 innmeldinger ble oversendt publiseringskomitéen for vurdering etter fristen 15. juni 2020. Av disse var

 • 25 med i ordningen i 2018-21 (dvs. samtlige)
 • 11 ikke med i ordningen 2018-21, men søkte sist
 • 6 nye søkere

Etter at statsbudsjettet ble lagt fram 7. oktober 2020 kunne publiseringskomitéen for humsam-tidsskrift konkludere med en prioritert liste over tidsskrift som var kvalifiserte til ordningen fra 2021. 

Dette står om ordningen i statsbudsjettet:

Unit administrerer støtteordninga for opne norskspråklege tidsskrift innanfor humaniora og samfunnsvitskap. For å samle alle midlane til formålet på éin post foreslår departementet å flytte 5,2 mill. kroner frå kap. 285, post 52. Departementet foreslår også å auke løyvinga med 1 mill. kroner, til eit samla beløp på 10,7 mill. kroner.

Beløpet er inkludert MVA. Det skal også dekke administrasjon.

Det samlede søknadsbeløpet de 42 tidsskriftene meldte inn for 2021 var på om lag 14,1 millioner kroner inkludert MVA.

9. oktober 2020 ble det kunngjort at 28 tidsskrift får støtte gjennom ordningen

Ordningen vil på nytt bli evaluert og vurdert videreført fra 2024.

Sentrale retningslinjer

Ordningen er forankret i Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge, som blant annet skriver dette:

«Åpen tilgang til nasjonale tidsskrifter av høy kvalitet vil bidra til at en betydelig del av norskspråklig forskning blir umiddelbart tilgjengelig for relevante brukergrupper både innenfor og utenfor akademia, for eksempel i skoleverket, arkiver, biblioteker, museer, i helsevesenet, i kommunal og statlig forvalting og i næringslivet».
 [...]

«Publisering på norsk i humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter er […] viktig bl.a. for kompetanseheving, livslang læring, opplyst offentlig samtale og av språkpolitiske grunner.»

Det framgår av retningslinjene hvordan tiltaket er utformet og avgrenset for å fremme disse formålene.

 

Publiseringskomitéen

En faglig publiseringskomité valgte ut tidsskriftene som skulle inngå i ordningen fra 2021. Utvelgelsen er tatt på grunnlag av de innsendte søknadene fra utgivere/tidsskrifteiere. Evaluering av ordningen 2018-20 var et viktig styringsdokument for komitéens arbeid, og komitéen hadde også mulighet til å søke råd hos de nasjonale fagorganene i enkeltsaker. 

De innmeldte tidsskriftene skulle oppfylle vilkårene som er beskrevet i Retningslinjer for nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Publiseringskomitéen arbeidet ut fra Mandat for publiseringskomiteen, og innmeldingene ble vurdert ut fra følgende kriterier:

 • tidsskriftets vitenskapelige kvalitet
 • tidsskriftets viktighet innen fagfeltet
 • tidsskriftets nasjonale profil: Tidsskriftet skal ha en norsk forfatterkrets og primært henvende seg til en nasjonal fagoffentlighet på norsk
 • tidsskriftets andel artikler på norsk: Kunnskapsdepartementet følger Nordisk ministerråds politikk med å anse norsk, svensk og dansk som jevnbyrdige språk, og praksisen gjelder også for denne ordningen
 • tidsskriftets rolle som faglig offentlighetsarena
 • tidsskriftets strategiske viktighet innen hum-sam-feltet

I tillegg til de oppgitte kriterier, ble tidsskriftene vurdert ut fra det totale antallet søkere, en forholdsmessig fordeling mellom samfunnsfag og humaniora samt de ulike fagfeltene. 

 

Finansiering

Under forutsetning av at finansiørene viderefører støtten, vil finansiering av tidsskriftene i denne treårsperioden være gjennom to aktører:

 • Hoveddelen av finansieringen kommer fra Kunnskapsdepartementet
 • 15 forskningsinstitusjoner bidrar med en sum basert på tidligere abonnementsutgifter

Antall tidsskrift som inngår i ordningen er avhengig av bevilgningene til konsortiet og hvordan tidsskriftene er priset.

 

Evaluering

Evaluering av perioden på bakgrunn av innmeldte opplysninger fra tidsskriftene blir nå gjennomført og tilgjengeliggjort april 2023.

 

Ordningen i perioden  2018-21

Unit administrerte ordningen i den første treårsperioden 2018-21.

Les om ordningen 2018-21

Ordningen for denne perioden er evaluert, og du finner rapport og sammendrag her:

Evaluering av ordningen Norske åpne tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter