FAIR-prinsippene


FAIR-prinsippene er generelle og overordnede prinsipper for datahåndtering som har fått en viktig plass i policyer og retningslinjer for åpne data.

FAIR illustrasjon

Illustrasjon: Sangya PundirCC BY-SA 4.0

 

FAIR står for Findable, Accessible, Interoperable og Re-usable og handler i all hovedsak om å håndtere og beskrive data på en måte som setter andre i stand til å forstå og bruke dem i framtiden. På norsk kan man si at dataene skal være gjenfinnbare, tilgjengelige, samhandlende og gjenbrukbare.

De fire kategoriene innebærer blant annet bruk av konsistente (varige) identifikatorer (for eksempel DOI), tilstrekkelige metadata, tydelige lisenser og bruk av aksepterte standarder og formater. FAIR innebærer også at data og metadata skal være «maskinvennlige» i den forstand at maskiner ideelt sett skal kunne finne og bruke dem uten manuell tilrettelegging.

Det er viktig å være klar over at data i svært få tilfeller vil være fullstendig FAIR. Målet er å øke potensialet for gjenbruk, og i mange tilfeller kan selv små grep øke FAIRhetsgraden betraktelig. Det er også viktig å tenke FAIR selv i tilfeller der de aktuelle dataene ikke skal deles åpent, i og med at prinsippene legger føringer for god datahåndtering gjennom prosjektets levetid. Dataene bør være FAIR underveis i prosjektet for alle som skal ha tilgang, inkludert forskeren selv. 

FAIR-prinsippene ble publisert første gang i artikkelen «The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship» (Wilkinson, M. D. et al.) og er organisert på følgende måte:

To be Findable:

 • F1. (meta)data are assigned a globally unique and eternally persistent identifier.
 • F2. data are described with rich metadata.
 • F3. (meta)data are registered or indexed in a searchable resource.
 • F4. metadata specify the data identifier.

To be Accessible:

 • A1. (meta)data are retrievable by their identifier using a standardized communications protocol.
 • A1.1 the protocol is open, free, and universally implementable.
 • A1.2 the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary.
 • A2. metadata are accessible, even when the data are no longer available.

To be Interoperable:

 • I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation.
 • I2. (meta)data use vocabularies that follow FAIR principles.
 • I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data.

To be Re-usable:

 • R1. meta(data) have a plurality of accurate and relevant attributes.
 • R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible data usage license.
 • R1.2. (meta)data are associated with their provenance.
 • R1.3. (meta)data meet domain-relevant community standards.

GO FAIR gir en mer inngående beskrivelse av de ulike prinsippene og hvordan de kan implementeres i praksis på nettsidene sine. 

Direktoratet for e-helse arbeider med en norsk oversettelse av FAIR-prinsippene som del av en veileder for helsedatakilder.

 

CARE og TRUST

FAIR-prinsippene er de mest kjente og brukte prinsippene knyttet til forskningsdata, og de har hovedsakelig har fokus på teknisk og praktisk gjenbruk og tilgjengelighet til data. I tillegg til disse, er det utviklet prinsipper som også tar for seg langtidsforvaltning, kontroll og etiske hensyn knyttet ulike typer data.

CARE-prinsippene (CARE Principles for Indigenous Data Governance) er utarbeidet for å ta hensyn til interesser og aspekter ved forvaltning og bruk av data som er tilknyttet minoriteter og urfolk. Prinsippene  Collective benefit, Authority to control, Responsibility og Ethics, kan også være relevante i andre sammenhenger for å sørge for etisk og ansvarlig dataforvaltning som inkluderer de gruppene som har interesser eller eierskap knyttet til dataene.

TRUST-prinsippene (TRUST Principles for digital repositories) er tenkt som et rammeverk for å implementere beste praksis innen bevaring av digitale ressurser (inkludert forskningsdata). Digitale arkiv må kunne vise at de er ansvarlige og kapable til å ta vare på og forvalte forskningsdata på sikt; med andre ord vise «trustworthiness»; Transparency, Responsibility, User focus, Sustainability og Technology.

 

Tekst: Open Science Toolbox/Unit

Referanser


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter