Wiley


Avtalen er ein publiser og les-avtale, kor publiser-delen omfattar publisering i både gull- og hybridtidsskrift. Lesedelen gir tilgang til forlagets Full Collection.

Denne avtalen utløp 1. januar 2023. Det er vanlig at lesetilgang holdes åpen av forlaget til slutten av januar mens forhandlingene mellom Sikt og forlaget pågår. Lesetilgang gis vanligvis ikke utover januar for avtaler som er utløpt. Publisering er stanset pr 1. januar 2023. Oppdatert informasjon kommer så snart det er en avklaring med forlaget.

 

1. Generell oversikt over avtalen

Utgivar
Wiley Blackwell
 

Type avtale
Publiser og les
 

Avtaleperiode
2022
 

Deltakarar i avtalen

Deltakarliste for inneverende år
 

Tittelliste

Tittelliste for inneverande år. Tidsskrift merkt med "par" er tidsskrift kor ein kan både publisere og lese via avtalen. Tidsskrift med høvesvis "publish_only" og "read_only", har anten berre publisering eller berre lesetilgang via avtalen. Viss tidsskriftet ikkje er med i avtalen, er det merkt med "excluded".

Lisensavtalen

Lisensavtale 2019-2021 mellom Unit og Wiley (pdf)

 

Avtalen er reforhandla som eittårig avtale i 2022. Utover auka publiseringskvote har avtalen same vilkår som tidlegare.

 

2. Publisering gjennom avtalen

Avtalen omfattar artiklar med korresponderande forfattar som har tilknyting til ein av institusjonene som er med på Sikt sin konsortieavtale (sjå deltakarliste ovanfor). Avtalen gjeld for publisering i forlaget sine hybrid- og gulltidsskrift. For hybridtidsskrift er det datoen artikkelen aksepterast for publisering som vil gjelde for når den fangast opp av avtalen.  For publisering i gulltidsskrift er det innsendingsdatoen som er gjeldande.

Korleis gå fram for å publisere

CC-lisensar 

Avtalen tillèt publisering med to forskjellige typar delingslisensar frå Creative Commons (CC): CC-BY og CC-BY-NC-ND. Plan S set krav om bruk av lisens både ved publisering i tilgangsopne tidsskrift og ved deponering i eit vitenarkiv. Her godtar Plan S berre ein CC-lisens. Meir forklaring finn du på denne nettsida, under avsnittet «Bruk av lisenser».

Kor mange artiklar kan den einskilde institusjon publisere?

Avtalen byggjer på ein modell som inneber at ein prosentdel av totalkostnaden blir avsett  til eit såkalla «OA-fond» (open access fond), og verdien av dette kvart år kan brukast til open publisering. 

Publikasjonsavgifta (APC) varierer for dei ulike tidsskrifta hos Wiley, og det er derfor vanskeleg å gi eit eksakt tal på artiklar som er inkludert i avtalen.

Basert på dei tidsskrifta norske forskarar har publisert i tidlegare år kan vi estimere tal på artiklar som er inkludert til 490 i 2019, 860 i 2020 og 1.190 i 2021.  Dette inneber at hovedtyngden av artiklane kan utgis ope under denne avtalen i 2021, aukande frå 56 % i 2019.

Avtalen har ikkje tilbakeverkande kraft i 2019, men vil gjelde publiseringar frå avtalestart 1. mai for publisering i hybridtidsskrift og publisering frå 1. april i reine OA (gull) tidsskrift.

Korresponderande forfattarar

«Norsk korresponderande forfattar» betyr at vedkomande er tilsett ved ein av deltakarinstitusjonane i avtalen.

Korresponderande forfattar (corresponding author) er vanlegvis forfattaren som bidrar med hovudtyngda av den intellektuelle innsatsen og som har ansvar for å følgje artikkelen fram til ferdig produkt. Vedkomande er ansvarleg for manuskriptkorreksjon, korrekturlesing, korrespondanse med forlag, handsaming av revisjonane og innlevering av reviderte manuskript fram til godkjenning.

Korresponderande forfattar melder inn denne rolla når han/ho registrerer artikkelen hos Wiley. Vedkomande vil bli godkjend når han/ho oppgjer ein av deltakarinstitusjonane som arbeidsstad.

Tidsskrift frå akademiske foreiningar

Wiley administrerer ein del titlar frå akademiske/lærde foreiningar (learned societies). Desse foreiningane eig tidsskrifta sine sjølve, og enkelte slike tidsskrift er inkludert i (blir tilbydd med) lesetilgang gjennom Wiley-pakka. Dei kan altså lesast av alle deltakarinstitusjonar. Dei lærde foreiningane har ikkje slutta seg til at norske forskarar kan publisere i desse tidsskrifta som ein del av avtalen (dvs. open publisering utan ekstra kostnad).

Ekskluderte titlar

Kva betyr det at enkelte titlar er ekskluderte?

Eigenarkivering

Artiklar som er publisert ope via avtalen med ein CC-lisens kan delast fritt. Forlaget sin PDF kan lastast opp i Cristin og i institusjonelle arkiv.

Kva med norske forskarar som ikkje er knytt til ein deltakarinstitusjon?

Generelt er det inga endring for forskarar som ikkje er knytt til ein deltakarinstitusjon:

Forskarar utanfor avtalen har ikkje lesetilgang til tidsskriftpakken frå Wiley, men biblioteket kan abonnere på enkelttitlar hos forlaget. I mange høve må forskaren kjøpe enkeltartiklar eller få tilgang til artiklar via eit større bibliotek som er knytt til avtalen.

Alle norske forskarar har no som før høve til å publisere i alle Wiley sine tidsskrift. Er forskaren ikkje knytt til ein deltakarinstitusjon (eller tidsskriftet ikkje er blant dei som er omfatta av avtalen) vil det krevjast publiseringsavgift.

Plan S-kompatibilitet

Dagens avtale er ikkje kompatibel med Plan S ved at Wiley med avtalen har konvertert tidsskrifta sine til full open tilgang for alle. Wiley har likevel sagt at dei meiner å oppfylle intensjonane i Plan S, og Sikt ser på avtalen som ein overgangsavtale mot dette målet. Avtalen vil gi gode datagrunnlag til å evaluere og planleggje framtidige ordningar av denne typen.

Kva skjer om ein går over kostnadsrammene i avtalen?

Viss talet på publiseringar går ut over «kvota» ein er tildelt innanfor avtalen, vil ein betale ei rabattert publiseringsavgift (APC) som inneber ein rabatt på 25 % på den APC som gjeld for det einskilde tidsskrift.

Det vil vere ein rutine som varslar om at ein nærmar seg kvoten, og institusjonen kan eventuelt sperre for vidare publisering av opne artiklar for å minske kostnaden.

Kven gjer kva?

Sikt administrerer avtalen for Wiley med deltakarinstitusjonane som eit konsortium. Denne administrasjonen blir gjort på overordna nivå, altså det som gjeld medlemskap i konsortiet, fakturering og fordeling av kvoter.

Det einskilde bibliotek administrerer teknisk tilgang til titlane og rettleier forskarane ved sin institusjon.

Sikt og biblioteka ved UiB, UiO, NTNU og UiT (UB-BOTT) har samarbeidd om arbeidsflyten i avtalen. Wiley har utvikla eit tilpassa instrumentbord (dashboard) med tilpassingar for bibliotek og forskarar der biblioteket kan godkjenne artiklar for open publisering og ha oversikt over institusjonen si kvote, mellom anna.

Wiley har halde webinar for alle deltakarane i avtalen kor dei har gått gjennom korleis ein bruker dashboardet, og korleis dette ser ut for forfattarane. Sikt administrerer kontakten med Wiley og har ansvar for informasjon til konsortiet.

Det einskilde bibliotek administrerer andre abonnement biblioteket måtte ha med Wiley og publisering i dei av forlaget sine tidsskrift som ikkje er omfatta av avtalen.

 

3. Lesetilgang i avtalen

Avtalen gir lesetilgang til forlagets Full Collection. 

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter