Wiley


Avtalen er ein publiser og les-avtale, kor publiser-delen omfattar publisering i forlaget sine hybridtidsskrift. Lesedelen gir tilgang til forlagets Full Collection.

1. Generell oversikt over avtalen

Utgivar
Wiley 
 

Type avtale
Publiser og les
 

Avtaleperiode


2023-24. Avtalen er reforhandla som toårig avtale i 2023. Sjå nyheitssak.

 

Kort om avtalen frå 2023

Avtalen med Wiley er ein "Publish & Read"-avtale med uavgrensa publisering i forlaget sine hybrid-tidsskrift.

Lesetilgang er til 2023-tidsskriftlista og med årleg oppgradering. Reine open access-tidsskrift (gull) er tatt ut av PAR-avtalen, og det er inngått ein eigen avtale for desse. Sjå meir informasjon lenger nede på sida.

 

Deltakarar i avtalen

Deltakarliste for inneverende år 

Deltakarliste for inneverande år -- Wiley Gold

 

Tittellister

Tittelliste Wiley 2023 publiser og les

Tittelliste Wiley hybrid

 

Lisensavtalen

Lisensavtale 2019-2021 mellom Unit og Wiley (pdf). Oppdatert lisens for 2023-24 kjem.

 

Wileys informasjon om avtalen

Open access agreement for authors at eligible Norwegian institutions

 

2. Publisering gjennom avtalen 

Avtalen omfattar artiklar med korresponderande forfattar som har tilknyting til ein av institusjonene som er med på Sikt sinkonsortieavtale (sjå deltakarliste ovanfor). Avtalen gjeldfor publisering i forlaget sinehybridtidsskrift.For hybridtidsskrift er det datoen artikkelen aksepterast for publisering som vil gjelde for når den fangast opp av avtalen.   

 

Korleis gå fram for å publisere 

 

CC-lisensar 

Avtalen tillètpublisering med to forskjellige typar delingslisensar frå Creative Commons (CC):CC-BYogCC-BY-NC-ND. Plan S set krav om bruk av lisens både ved publisering i tilgangsopne tidsskrift og ved deponering i eit vitenarkiv. Her godtar Plan S berre ein CC-lisens. Meir forklaring finndu pådenne nettsida, under avsnittet «Bruk av lisenser». 

 

Kor mange artiklar kan den einskilde institusjon publisere? 

Det er ingen avgrensingar på kor mange artiklar som kan publiserast i forlaget sine hybridtidsskrift.  

 

Korresponderande forfattarar 

«Norsk korresponderande forfattar» betyr at vedkomande er tilsett ved ein av deltakarinstitusjonane i avtalen. 

Korresponderande forfattar (corresponding author) er vanlegvis forfattaren som bidrar med hovudtyngda av den intellektuelle innsatsen og som har ansvar for å følgje artikkelen fram til ferdig produkt. Vedkomande er ansvarleg for manuskriptkorreksjon, korrekturlesing, korrespondanse med forlag, handsamingav revisjonane og innlevering av reviderte manuskriptfram til godkjenning. 

Korresponderande forfattar melderinn denne rolla når han/ho registrerer artikkelen hos Wiley.Vedkomande vil bli godkjend når han/ho oppgjerein av deltakarinstitusjonane som arbeidsstad. 

 

Tidsskrift frå akademiske foreiningar 

Wiley administrerer ein del titlar frå akademiske/lærde foreiningar (learned societies). Desse foreiningane eigtidsskriftasine sjølve, og enkelte slike tidsskrift er inkludert i (blir tilbyddmed) lesetilgang gjennom Wiley-pakka. Dei kan altså lesast av alle deltakarinstitusjonar. Dei lærde foreininganesine tidsskrift er i stor grad opne for at norske forskarar kan publisere med open tilgang. 

  

Eigenarkivering 

Artiklar som er publisert ope via avtalen med ein CC-lisens kan delast fritt. Forlaget sin PDF kan lastast opp i Cristin og i institusjonelle arkiv. 

 

Kva med norske forskarar som ikkje er knytt til ein deltakarinstitusjon? 

Generelt er det ingaendringfor forskararsom ikkje er knytt til ein deltakarinstitusjon: 

Forskararutanfor avtalen har ikkje lesetilgang til tidsskriftpakken frå Wiley, men biblioteket kan abonnere på enkelttitlar hos forlaget. I mange høve må forskaren kjøpe enkeltartiklar eller få tilgang til artiklar via eit større bibliotek som er knytt til avtalen. 

Alle norske forskararhar no som før høve til å publisere i alle Wiley sinetidsskrift. Er forskaren ikkje knytt til ein deltakarinstitusjon (eller tidsskriftet ikkje er blant dei som er omfatta av avtalen) vil detkrevjast publiseringsavgift. 

 

Plan S-kompatibilitet 

Dagens avtale er ikkje kompatibel med Plan S ved atWiley med avtalen har konvertert tidsskriftasine til full open tilgang for alle. Wiley har likevel sagt at dei meiner å oppfylle intensjonane i Plan S, og Sikt ser på avtalen som ein overgangsavtale mot dette målet. Avtalen vil gi gode datagrunnlag til å evaluere og planleggje framtidige ordningar av denne typen. 

 

Kva med publisering i forlaget sine gull-tidsskrift? 

Dette er ein tilleggsavtale til vår gjeldande publiser og les-avtale med Wiley, som vil gi ein rabatt på APC ved publisering i gull-tidsskrifta.  Tilleggsavtalen er ein såkalla 'opt-in' avtale, dvs. at den enkelte institusjon som er med på hovudavtalen kan velgje om ein ønsker å bli med på tilleggsavtalen.

Tilleggsavtalen inneber at ein får en rabatt på 15% på APC ved publisering i forlaget sine gull- tidsskrift. Dette inkluderer Hindawi-tidsskrift.  Dette føreset sentral fakturering av APC til den einskilde institusjonen. Fakturering vil bli kvar månad etterskotsvis, og sendast direkte frå forlaget til institusjonen. 

For dei institusjonane som blir med på denne tilleggsavtalen (sjå lenke ovanfor) vil artiklane i gull-tidsskrifta kome inn i den same arbeidsflyten som noverande hybrid-artiklar, og godkjennast i det same 'dashboard'-systemet til Wiley. Dokker vil få to konti i dashboard; ein for hybrid og ein for gull-godkjenning. 

Denne tilleggsavtalen er oppretta som ein eigen avtale 'Wiley Gold OA titles'. Sidan fakturering vil være direkte frå forlaget, så er prisen  i Edvarda = 0,-.

Fem tidsskrift blir konvertert frå hybrid til gull i 2023. Desse er er garantert inkludert i avtalen ut året:

 

Tidsskriftets tittel Utgiver Dato for konvertering APC listepris (USD)
Addiction Biology Wiley 12. juli 2023 3,150
Alzheimer's and Dementia Wiley Ultimo juli 2023 4,000
European Journal of Neurology Wiley 31. august 2023 3,600
PsyCH Journal Wiley 1. august  2023 1,750
Water Resources Research Wiley 12. juli 2023 3,000

 

 

Ta kontakt med Sikt for meir informasjon.

Sjå Wileys nettsider for tittelliste: Browse Fully Open Access Journals | Wiley

 

 

Kven gjer kva? 

Sikt administrerer avtalen for Wiley med deltakarinstitusjonane som eit konsortium. Denne administrasjonen blir gjortpå overordna nivå, altså det som gjeld medlemskap i konsortiet og fakturering. 

Det einskildebibliotek administrerer teknisk tilgang til titlane og rettleier forskarane ved sin institusjon. 

Sikt og bibliotekaved UiB, UiO, NTNU og UiT (UB-BOTT) har samarbeidd om arbeidsflyten i avtalen.Wiley har utvikla eit tilpassa instrumentbord (dashboard) med tilpassingar for bibliotekog forskarar der biblioteket kan godkjenne artiklar for open publisering og ha oversikt over institusjonen sikvote, mellom anna. 

Wiley har halde webinar for alle deltakarane i avtalen kor dei har gått gjennomkorleis ein bruker dashboardet, og korleis dette ser ut for forfattarane. Sikt administrerer kontakten med Wiley og har ansvar for informasjon til konsortiet. 

Det einskildebibliotek administrerer andre abonnement biblioteket måtte ha med Wiley og publisering i dei av forlaget sinetidsskriftsom ikkje er omfatta av avtalen. 

  

3. Lesetilgang i avtalen 

Avtalen gir lesetilgang til forlagets Full Collection. 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter