Konferansar og kurs


Eit utval konferansar og kurs som har tematikk knytt til open forsking.

Bill McCurdy, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Digitaliseringskonferansen for høgare utdanning og forsking

Digitaliseringskonferansen for høgare utdanning og forsking er ein arena for å diskutere og konkretisere korleis strategi og handlingsplan for digitalisering i forsking og høgare utdanning settast ut i livet. Det vil seie at open forsking er berre eitt av temaa som tas opp, og i kor stor grad og korleis det dekkast, vil variere frå år til år.

BIBSYS-konferansen

BIBSYS-konferansen er ein arena for formidling av kompetanse på område knytt opp mot Sikt sine bibliotektenester.

Munin Conference on Scholarly Publishing 

Munin-konferansen er ein årleg konferanse som arrangerast i Tromsø av UiT. Hovudtema er open tilgang og andre tilgrensande tema knytt til vitskapeleg publisering og kommunikasjon. Mykje av innhaldet blir strøyma eller filma og lagt ut opent i etterkant av konferansen.

IDCC

International Digital Curation Conference arrangerast årleg av Digital Curation Centre (DCC). Som namnet seier, dekker han digital kuratering av forskingsdata. Konferansen går vanlegvis over to dagar med mange parallellsesjonar og nokre workshops i tillegg. 

RDA Plenary Meetings 

Research Data Alliance (RDA) Plenaries er nærast som arbeidsmøte eller workshops, og finn stad to gongar i året. Her er det fokus på konkret handtering av forskingsdata. RDA arrangerer òg andre aktuelle nasjonale workshops og arrangement.

Open Repositories

Open Repositories er ein årleg konferanse som tidlegare har fokusert på open tilgang, men som no også har fokus på handtering av forskningsdata.

The Open Science Conference  

The Open Science Conference er ein årleg konferanse som blir arrangert i Berlin av Leibniz Research Alliance Open Science.

LIBER annual conference 

LIBER annual conference er ein årleg konferanse arrangert av LIBER, den europeiske foreininga for forskingsbibliotek. LIBER har også aktive Working Groups som jobbar med tema innan Open Science og som òg halder andre arrangement i laupet av året. 

EUNIS annual congress 

EUNIS annual congress er ein årleg konferanse arrangert av European University Information Systems (EUNIS), ein ideell organisasjon for dei som jobbar med IT i høgare utdanning i Europa.

FORCE11 annual conference 

The Future of Research Communications and e-Scholarship (FORCE11) annual conference er ein årleg konferanse.

FSCI

FORCE Scholarly Communication Institute (FSCI) blir arrangert årleg av FORCE i samarbeid med University of California, og er eit ukelangt kurs med tema knytt til publisering og formidling av forsking. 

The Carpentries

The Carpentries er workshop-metodikk og nettverk med mål å lære forskarar grunnleggande koding og dataanalyse. I Noreg har mellom anna Universitetet i Oslo regelmessige kurs, og desse er ofte opne også for eksterne deltakarar. 

CodeRefinery 

CodeRefinery er eit prosjekt i regi av NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration), og har som mål å bidra til opplæring og kompetanse slik at forskarar og studentar utviklar og bruker FAIR-kode og programvare. Dei arrangerer jamnlege workshops i Norden, som er opne for alle.

Anna

Andre aktuelle konferansar, webinar og e-kurs annonserast ofte på epost-lista Norainfo, som driftast av Universitetet i Tromsø, UiT. Der diskuterast mellom anna open tilgang, vitenarkiv og relevante arrangement. For å bli abonnent, send ein e-post til sympa@list.uit.no med Subscribe norainfo som emnefelt, utan innhald i sjølve e-posten. (Ein melder seg av ved å sende e-post til same adresse med Unsubscribe norainfo som emnefelt.)

 

Sjå òg vår Arrangementskalender for åpen forskning – Event calendar for open science


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter