Generell introduksjon


Her finner du litt om bibliotekkonsortier generelt, samt litt om de lisensavtalene Sikt administrerer. Du vil også finne en beskrivelse av den årlige "LÅT-dagen", konsortiedeltakernes møteplass.

Hvorfor bibliotekkonsortier?

Et konsortium er fellesskap av aktører som samarbeider om å oppnå et felles mål eller fordeler for hver av deltagerne i konsortiet. Sikt-konsortiene er et samarbeid om å kjøpe inn e-ressurser til forskere og studenter i Norge.

Fordelene med et konsortium er at vi i fellesskap oppnår bedre betingelser når vi forhandler med forlagene enn det vi samlet sett ville fått hvis hver enkelt forhandlet for seg. Dette gjelder i første rekke pris, men også andre betingelser som elektronisk fjernlån, utskrifter med mer. Andre fordeler, som knytter seg til at flere konsortier er samlet hos Sikt LÅT, er at det bygges opp kompetanse som flere institusjoner drar nytte av. Dette gjelder spesielt forhandlinger og avtaleinngåelse. Sentral administrasjon muliggjør en kompetanseoppbygging, og det er et godt forhandlingskort at en sentral instans organiserer mye av arbeidet med avtalene og ikke minst betalingen av avtalen.

Alle de nordiske landene har nasjonale bibliotekkonsortier for lisensavtaler. I Sverige heter det BIBSAM og er organisert under Kungliga Biblioteket. I Danmark administreres konsortieavtalene under Det Kongelige Bibliotek. Island og Finland har tilsvarende. Det er et nordisk samarbeid med månedlige digitale møter og et årlig, fysisk møte.

 

Sikts delseksjon for lisenser og åpen tilgang (LÅT)

1. januar 2022 ble NSD, Uninett og Unit slått sammen til Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Tidligere ble lisensavtalene administrert av Cristin som fra 2018 ble omorganisert til CERES og fram til 2022 Unit. Sikt er finansiert av Kunnskapsdepartementet og er ingen kommersiell leverandør.

Seksjon for åpen forskning og forskningsinformasjon består av Lisensavtaler og åpen tilgang (LÅT) og forskningsinformasjon (Cristin) arbeider for mest mulig åpen tilgang til forskningslitteratur. Herunder ligger rollen som nasjonal koordinator for arbeidet med åpen tilgang (Open Access), og LÅT fremforhandler og administrerer lisensavtaler på elektroniske forskningsressurser på vegne av fag- og forskningsbibliotek i Norge.

Samtidig som LÅT administrerer avtaler på lisensbelagte forskningsressurser, arbeides det for å øke tallet på artikler som publiseres åpent. På sikt er det aktuelt å helt eller delvis snu lisensavtalene om til avtaler som gir åpen tilgang istedenfor, slik at betalingsmuren som i dag eksisterer for lesetilgang blir fjernet.

 

Hvem er med i Sikts avtaler?

Det er til sammen 127 deltagende institusjoner i LÅT-konsortiene. Disse er fordelt på
følgende sektorer:

  • Universiteter og høgskoler
  • Forskningsinstitutter
  • Helseforetak
  • Offentlige organer
  • Folkebibliotek

Enkelte ganger kommer det inn forespørsler om deltagelse fra nye typer institusjoner - og spørsmålet om vedkommende institusjon kvalifiserer seg til å være en potensiell LÅT-institusjon må avgjøres ved en nærmere evaluering av det enkelte tilfellet.

 

Hvordan inngå en ny avtale?

Sikt fremforhandler bare avtaler som er etterspurt fra deltagerne. Dersom du ønsker å melde inn ønske om avtale for din institusjon, kan du lese mer om prosessen og melde inn ønske ved å følge denne lenka.

 

LÅT-dagen: konsortiedeltakernes møteplass

Fra 2018 til og med 2020 ble LÅT-konferansen arrangert som en del av BIBSYS-konferansen. Hensikten med arrangementet er at konsortiedeltagerne skal ha en arena for å møte hverandre, møte leverandørene og å møte LÅT. På denne konferansen er det alltid en intern del av programmet hvor det er  en statusoppdatering hvordan det har gått med forhandlingene, informasjon om rutiner og og annet som kan være nyttig å vite for konsortiedeltagerne. Konferansen har utstilling hvor leverandørene har stands, denne utstillingen regnes som en viktig del av konferansen. LÅT-dagen 2021 var digital. I 2022 avholdte vi en webinarrekke.

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter