Typar open tilgang


Open tilgang til forskingspublikasjonar kjem i fleire valørar, avhengig av korleis publikasjonen er finansiert, kva for status publiseringskanalen har og kor tilgjengeleggjørina går føre seg.

Grovt sett er det fire typar open tilgang:

 

Fire typer OA

 

Grøn open tilgang

Ved publisering i abonnementsbaserte tidsskrift kan ein tidlegare fagfellevurdert versjon av artikkelen gjerast tilgjengeleg gjennom eit vitenarkiv. Dette inneber oftast ein sperrefrist på 6 til12 månader.


Hybrid open tilgang

Opent tilgjengelege enkeltartiklar i abonnementsbaserte tidsskrift som elles ikkje gjer publikasjonar opent tilgjengelege. Hybrid inneber som regel ei høg publiseringsavgift.


Gull open tilgang

Publisering i tidsskrift og kanalar som i sin heilskap er opent tilgjengelege. Forretningsmodellen til denne typen tidsskrift er oftast basert på ei form for publiseringsavgift per artikkel.


Diamant (eller platina) open tilgang

Publisering i tilgangsopne tidsskrift og kanalar utan at det er ei publiseringsavgift involvert. Desse er derfor gratis å både lese og publisere i. Diamanttidsskrift finansierast på anna vis enn gjennom tradisjonell forlagsverksemd, som for eksempel gjennom støtte frå UH-institusjonar eller som del av ein profesjonsorganisasjon.


For forklaring av ord og omgrep knytt til open tilgang, sjå ordlista vår.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter