Støtte fra 2024 gjennom ordningen Norskspråklige åpne tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap


60 tidsskrift søkte om midler gjennom ordningen for en treårsperiode fra 2024. Det er tatt en foreløpig avgjørelse på hvilke tidsskrift som er innvilget støtte, og tidsskriftene har nå fått beskjed om utfallet.

Illustrasjon: Shutterstock

En faglig publiseringskomité var sentral i arbeidet med å velge ut tidsskriftene, og vurderingene ble tatt på grunnlag av de innsendte søknadene.

Foreløpig resultat er at 37 tidsskrift er innvilget støtte. Fem tidsskrift fikk avslag, og de øvrige 18 står på venteliste.

Totalt antall søkere for kommende periode (2024–26) var altså 60 tidsskrift. Det er en kraftig økning fra 42 for inneværende periode (2021–23), der 28 tidsskrift ble innvilget støtte. Totalt støttebeløp for inneværende periode var på 8,03 millioner kroner ekskl. mva. I motsetning til Unit, som forvaltet ordningen tidligere, er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) ikke en mva.-pliktig organisasjon. Midlene som tidligere gikk til å dekke mva., kan derfor i år benyttes til å støtte noen flere tidsskrift. Rammen for støtteordningen i neste periode er derfor foreløpig satt til 10,57 millioner kroner.

Med forbehold om endringer i Stortingets kalender vil fremlegging av regjeringens budsjettforslag for 2024 være 6. oktober 2023. Derfor er det viktig å merke seg at endringer i antall tidsskrift som blir innvilget støtte kan forekomme, som følge av en økning eller en reduksjon i budsjettet. Tidsskriftene fikk derfor en foreløpig tilbakemelding, basert på en forventet videreføring av ordningen uten reduksjon i bevilgningen. 

I tilfelle utvidelse av ordningen vil tidsskriftene på venteliste vurderes.

Handlingsplanen for norsk fagspråk Frå ord til handling. Handlingsplan for norsk fagspråk i akademia som ble lansert 14. juni 2023 foreslår en styrking av ordningen. Formuleringen er at "[o]rdninga for tidsskrift har i dag så god søking at Kunnskapsdepartementet tek sikte på ei styrking for å støtte fleire gode tidsskrift." Hvorvidt dette blir tatt til følge, vil først bli klart når regjeringens budsjettforslag fremlegges i oktober.

Etter framlegging av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 vil HK-dir komme tilbake med endelig beslutning og oppsummering av prosessen. Dersom tidsskriftet blir innvilget støtte også etter denne prosessen, vil det bli opplyst om rutiner for fakturering av tildelte midler, årlig rapportering og prosedyre videre.   

Les mer om ordningen: Norskspråklege opne tidsskrift innanfor humaniora og samfunnsvitskap


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter