Strategi for norsk vitenskapelig publisering etter 2024


En arbeidsgruppe med sekretariat i Forskningsrådet har som mandat å bistå forskningsinstitusjonene med en strategi for norsk vitenskapelig publisering etter 2024.

Illustrasjon: Shutterstock

Arbeidsgruppa er et resultat av et initiativ fra Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og Universitets- og høgskolerådet (UHR), som ønsket dialog med Sikt, HK-dir og Forskningsrådet om hva de nasjonale målene for åpen tilgang til vitenskapelige artikler vil innebære etter 2024. FFA og UHR etterlyste en klar strategi for hva slags situasjon man ser for seg etter en overgang, og hvordan et framtidig publiseringslandskap kan og bør se ut. Regjeringen fulgte opp dette med å beskrive et oppdrag til HK-dir, Sikt og Forskningsrådet i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023 – 2032 (LTP).

Utfordringer med å nå målet om full åpen tilgang til vitenskapelige artikler kan ikke løses av en nasjon alene, og foregår i regi av blant annet cOAlition S og OA2020. I Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-2032 står det at

Regjeringen vil:

 • sørge for at offentlig finansiert forskning er tilgjengelig og at alle høyere utdanningsinstitusjoner har ordninger for publisering med åpen tilgang
 • be HK-dir, Sikt og Forskningsrådet om å bistå forskningsinstitusjonene med å utarbeide en strategi for norsk vitenskapelig publisering etter 2024 og en plan for å nå målene i en slik strategi

Strategien skal munne ut i konkrete anbefalinger, og det vil bli opp til forskningsinstitusjonene å vurdere hvordan de ønsker å operasjonalisere anbefalingene i tråd med institusjonell politikk på feltet.

For å svare på bestillingen i LTP og initiativet som ble igangsatt av UHR og FFA er det nedsatt en referansegruppe og en arbeidsgruppe bestående av representanter fra de regionale helseforetakene (RHF), UHR, FFA, Sikt, HK-dir og Forskningsrådet. Arbeidsgruppa utgår fra referansegruppa og rapporterer til denne. Arbeidet skal foregå i tett dialog med fagmiljøene og institusjonene.

Referansegruppa:

Lars Holden (FFA), Tanja Storsul (FFA), Agnes Landstad (FFA), Åse Gornitzka (UHR), Mathilde Skoie (UHR), Ragnar Lie (UHR), Vidar Røeggen (UHR), Katrine Weisteen Bjerde (HK-dir), Kristin Selvaag (HK-dir), Lars Wenaas (Sikt), Nina Karlstrøm (Sikt), Tove Klæboe Nilsen (RHF), Johannes Waage Løvhaug (Forskningsrådet), Espen Sandøe Karlsen (Forskningsrådet) og Marte Qvenild (Forskningsrådet).

Arbeidsgruppa (utgår fra referansegruppa):

Lars Holden (FFA), Mathilde Skoie (UHR), Vidar Røeggen (UHR), Katrine Weisteen Bjerde (HK-dir), Lars Wenaas (Sikt), Pål Bakke (RHF), Johannes Waage Løvhaug (Forskningsrådet), Espen Sandøe Karlsen (Forskningsrådet) og Marte Qvenild (Forskningsrådet).

Referansegruppa hadde sitt første og til nå eneste møte den 1. september 2022. Arbeidsgruppa hadde sitt oppstartmøte 12. desember 2022 og  gjennomførte en rekke innspillsmøter i løpet av våren 2023.

Det ble avholdt innspillsmøter med følgende aktører:

 • Det nasjonale publiseringsutvalget
 • Publiseringsutvalget for medisin
 • Publiseringsutvalget for MNT
 • Publiseringsutvalget for samfunnsfag
 • Publiseringsutvalget for humaniora
 • UHR-Forskning
 • De regionale helseforetakenes strategigruppe for forskning
 • UHR-B (arbeidsutvalget)
 • Møte med bibliotekdirektørene i BOTT
 • Akademiet for yngre forskere (AYF)

15. juni 2023 ble det åpnet for en innspillsrunde hvor institusjonene ble inviterte til å gi innspill til utkast til strategi og anbefalinger. Innspillsrunden foregikk fram til 1. oktober 2023, og resulterte i 48 svar.

 

Den endelige rapporten ble presentert 14. desember 2023: Strategi for vitenskapelig publisering etter 2024 (pdf)

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter