Prosjektet Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata er ferdigstilt


Forskningsdata skal behandles forsvarlig i alle faser av et forskningsprosjekt, samtidig som de skal være så åpent tilgjengelige som mulig. Både institusjonene, tjenestetilbyderne og forskerne trenger informasjon om hvordan dette kan gjennomføres.

Illustrasjon: Shutterstock

Besøk prosjektets hjemmeside: Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata

Hva er FAIR?

FAIR står for Findable, Accessible, Interoperable og Re-usable og handler i all hovedsak om å håndtere og beskrive data på en måte som setter andre i stand til å forstå og bruke dem i framtiden. På norsk kan man si at dataene skal være gjenfinnbare, tilgjengelige, samhandlende og gjenbrukbare.

Bakgrunn

En ny personvernforordning (GDPR) og helseforskningsloven stiller krav til at forskningsdata skal lagres trygt i forhold til graden av beskyttelsesbehov for dataene.

Særlig innføringen av GDPR gjør at mange forskere opplever det som vanskelig å vite hvordan ulike typer data skal håndteres og hvilke tjenester de kan og bør bruke i ulike faser av et prosjekt. Eksempelvis gjør personvern, sikkerhetshensyn eller begrensninger knyttet til immaterielle rettigheter at en del typer data ikke kan deles åpent. 

Prosjektet Open Science Toolbox

Hovedmålsettingen for prosjektet Open Science Toolbox var å bidra til å bygge opp tjenestetilbud for åpen forskning (open science) ved forskningsbibliotek i Norge.

Sikt (daværende Unit) overtok leveransene i prosjektet i 2021. Informasjon og ressurser for utvikling av tjenester for åpen forskning er integrert på openscience.no, og informasjonen er særlig rettet mot ansatte ved fag- og forskningsbibliotek. 

Prosjektet Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata

Prosjektet skulle munne ut i en utredning der hovedhensikten var å fremskaffe informasjon som gir veiledning til både institusjonene og den enkelte forsker om relevante infrastrukturer og tjenester som finnes i dag. Mandatet omfattet også veiledning til tjenestetilbyderne gjennom felles retningslinjer for hvilken funksjonalitet tjenestene bør tilby.

Utredningen skulle videre identifisere eventuelle behov for nye eller forbedrede infrastrukturer og tjenester. Resultatene fra arbeidet er også tenkt å være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for innspill til ny langtidsplan for høyere utdanning og forskning.

Utredningen ble ferdigstilt 15. mars 2022.

Oversikt over leveransene finner du på prosjektets hjemmeside Felles infrastruktur og tjenester for FAIR forskningsdata

Hvem har deltatt i prosjektet?

  • En styringsgruppe med representanter fra sentrale brukerinstitusjoner, HK-dir og Sikt fattet beslutninger om utredningens fremdrift og leveranser
  • En utredningsgruppe med deltagere fra forskningsinstitusjonene
  • Et sekretariat med innleid konsulent, HK-dir, Forskningsrådet, NSD og Sikt
  • En referansegruppe med personer fra relevante tjenesteleverandører og fra bibliotek/forskningsadministrasjon deltok med løpende innspill og kommentarer
  • En referansegruppe av forskere kommenterte arbeidet underveis

Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter