Ny innmelding for vurdering til ordningen Norske åpne tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap


Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning inviterer til å melde interesse for å delta i ordningen Norske åpne tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap for en ny treårsperiode (2021-2024).

Foto: Shutterstock

Tidsskrifter som oppfyller kriteriene slik de er beskrevet i retningslinjene kan melde seg til ordningen.

Les pressemelding: Regjeringen satser på åpne norskspråklige tidsskrifter.

Unit har det administrative ansvaret for ordningen, holder sekretariat for konsortiet og samarbeider med Forskningsrådet og Universitets- og høgskolerådet om faglig forankring. 


Unit administrerte ordningen i treårsperioden 2018-21. Les om ordningen 2018-21.

Ordningen for 2018-21 er nå evaluert. Du finner rapport og sammendrag her.

 

Om ordningen 2021-24


Støtten er treårig og løper fra 2021. Alle som oppfyller kriteriene som er beskrevet i Retningslinjer for nasjonalt tidsskriftskonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap kan melde inn sin interesse for å delta. I de oppdaterte retningslinjene finnes informasjon om hvordan ordningen vil bli praktisert.


Alle tidsskrift, både de som har mottatt støtte i inneværende periode og andre tidsskrift som ønsker å bli vurdert, meldte seg ved å fylle ut nettskjema. Fristen for påmelding var 15. juni klokken 12:00.

Søknadsprosessen, som startet 15. mai med frist 15. juni 2020, gjelder tildeling for årene 2021, 2022 og 2023. Det er ikke planlagt ordinær utlysningsprosess i 2022 eller 2023. Ordningen vil på nytt bli evaluert og vurdert videreført fra 2024.


Sentrale retningslinjer


Ordningen er forankret i Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge, som blant annet skriver dette:

«Åpen tilgang til nasjonale tidsskrifter av høy kvalitet vil bidra til at en betydelig del av norskspråklig forskning blir umiddelbart tilgjengelig for relevante brukergrupper både innenfor og utenfor akademia, for eksempel i skoleverket, arkiver, biblioteker, museer, i helsevesenet, i kommunal og statlig forvalting og i næringslivet».
[...]
«Publisering på norsk i humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter er […] viktig bl.a. for kompetanseheving, livslang læring, opplyst offentlig samtale og av språkpolitiske grunner.»

Det er derfor viktig å få kartlagt andel vitenskapelige artikler på norsk i det enkelte tidsskriftet. Se ellers hvordan retningslinjene for tidsskriftkonsortiet definerer «norsk forfatterkrets» og «norsk fagoffentlighet».

Med «vitenskapelig artikkel» er det her ment vitenskapelig, fagfellevurdert arbeid som oppfyller kravene til uttelling i form av publiseringspoeng i Norsk publiseringsindikator (NPI).

Det er et krav at tidsskriftet må publisere med åpen tilgang og være indeksert i Directory of Open Access Journals (DOAJ). For tidsskrifter som ønsker å vende modell fra abonnement til åpen publisering må det foreligge en søknad om å bli indeksert i DOAJ når tidsskriftet melder sin interesse til Unit.

Tidsskriftet har ansvar for at innholdet i publikasjonen fritt kan leses, søkes i og distribueres til ikke-kommersiell bruk, i samsvar med retningslinjene for tidsskriftkonsortiet.
 


Publiseringskomitéen


En faglig publiseringskomité vil være sentral i arbeidet med å velge ut tidsskriftene som skal inngå i ordningen fra 2021. Utvelgelsen vil bli tatt på grunnlag av de innsendte søknadene fra utgivere/tidsskrifteiere. Publiseringskomitéen tar avgjørelser på faglig grunnlag, retningslinjene for tidsskriftkonsortiet, samt et eget mandat for publiseringskomitéen. Evalueringen av ordningen vil være et viktig styringsdokument for komitéens arbeid, og komitéen vil også ha mulighet til å søke råd hos de nasjonale fagorganene i enkeltsaker.


Arbeidet med å vurdere tidsskriftene som skal prioriteres for innkjøp gjennom konsortiet starter så snart som mulig etter fristen for innmelding av tidsskrift har gått ut, 15. juni.


Antall tidsskrift som vil kunne inngå i ordningen er avhengig av bevilgningene til konsortiet og hvordan tidsskriftene blir priset. Når publiseringskomiteens prioriteringsliste er ferdig, vil tidsskrifteierne og utgiverne bli kontaktet.


Medlemmer i publiseringskomitéen

Mandat for publiseringskomitéen

 

Anbefalinger til justeringer av dagens ordning


Rapporten Evaluering av ordningen Norske åpne tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap sier i pkt. 7.4.1. blant annet dette:  
«På kort sikt anbefales det […] at modellen videreføres med eventuelle justeringer som en ny publiseringskomité måtte mene er nødvendig. En videreføring med små justeringer vil gi best mulig forutsigbarhet for videre drift av tidsskriftene […]».

 

Finansiering

Under forutsetning av at finansiørene viderefører støtten, vil finansiering av tidsskriftene i denne treårsperioden være gjennom tre aktører:

  • Forskningsrådet viderefører sin finansiering av tidsskriftene ved en årlig rammebevilgning til tidsskriftkonsortiet
  • Kunnskapsdepartementet bidrar til finansieringen
  • 15 forskningsinstitusjoner bidrar med en sum basert på tidligere abonnementsutgifter


Tidsplan

  • 15. mai 2020: Unit åpner for innmelding gjennom nettskjema og skjema for kostnadsspesifikasjon.
  • 15. juni 2020 klokken 12:00: Frist for tidsskrifteiere og utgivere til å melde inn vurdering av tidsskrift via nettskjema. Fristen er absolutt. Innmeldingene vil oversendes en nyopprettet publiseringskomité.
  • Medio august 2020: Møte i publiseringskomitéen med endelig evaluering av tidsskrift.
  • 1. september 2020: Tilbakemelding om eventuell mottatt støtte til alle tidsskrifteiere og utgivere som har meldt seg til vurdering.
     

Dokumenter

 

For mer informasjon, kontakt Units sekretariat for humsam-tidsskrift.


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter