Innspillsrunde om FAIR forskningsdataIllustrasjon: Shutterstock

I samarbeid med forskningsinstitusjonene, Unit og Forskningsrådet gjennomfører Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) en utredning med mål om å bidra til å gi forskerne bedre verktøy for enklest mulig å gjøre forskningsdata så tilgjengelige og gjenbrukbare som mulig.

Utredningen er et av tiltakene i oppfølgingen av regjeringens Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. Resultatet av utredningen vil bli brukt som innspill til ny langtidsplan for høyere utdanning og forskning, som kunnskapsgrunnlag for utvalget leder av Kenneth Ruud som nå arbeider med anbefalinger til langsiktig finansiering av infrastruktur for forskningsdata, samt til arbeidet med handlingsplan knyttet til Strategi for digital omstilling i UH-sektoren.

Sluttdato for utredningen er mars 2022. For å få et best mulig sluttresultat, velger vi nå å publisere en veldig tidlig (og helt klart uferdig) versjon av resultatene. Her gir vi blant annet en oppsummering av viktige funn fra innledende kartlegging av dagens situasjon og brukernes behov, vi diskuterer en del av temaene som har kommet opp i løpet av denne innsiktsprosessen, og til slutt kommer vi med en rekke forslag til anbefalinger. Her er utkastet til rapporten. Til informasjon legger vi også ved spørreskjema som ble sendt til forskerne i sommer og spørreskjema som ble sendt til institusjonene i høst.

Vi oppfordrer nå både institusjoner og enkeltpersoner til å kommentere på utkastet for å bidra til at resultatet av utredningen blir så godt og så treffsikkert som mulig.

19. januar kl. 09:30-12:30 inviterer vi til digitalt innspillsmøte. Møtet er digitalt. I dette møtet vil det bli mulighet for korte presentasjoner fra et utvalg av de som har levert innspill.

Påmelding til møtet finner du her.

Frist for innspill til den foreløpige rapporten er 14. januar.

(Innspill mottatt etter denne datoen vil også kunne behandles, men vil da ikke komme i betraktning til innspillsmøtet.)


Det er mulig å levere innspillene som fritekstfelter lagt inn i et spørreskjema, som en Word-fil med spor endringer eller som en kombinasjon. I begge tilfelle ber vi om svar på noen innledende spørsmål.

Svarskjema finner du her

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter