Evalueringsrapport: Norskspråklege opne tidsskrift innanfor humaniora og samfunnsvitskap 2021-23


Rapporten samanfattar erfaringane frå utlysinga for treårsperioden frå 2021. Det er innhenta innspel frå tidsskrifta som søkte støtte, frå publiseringskomitéen for ordninga i denne perioden og frå UHR sine fagorgan.

Illustrasjon: HK-dir

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) har ansvar for ordninga Norskspråklege opne tidsskrift innanfor humaniora og samfunnsvitskap. Ho representerer ei viktig støtte både for norsk fagspråk og for arbeidet med å gjere vitskapelege publikasjonar opent tilgjengelege. Begge desse måla er tydeleg forankra både nasjonalt og internasjonalt. UNESCO og EU oppmodar medlemslanda til å støtte open publisering både nasjonalt og internasjonalt og til å støtte fleirspråklegheit i vitskapeleg publisering gjennom å ta vare på sitt eige land sine tidsskrift.

Konklusjonen i rapporten er ei sterk støtte til vidareføring av ordninga, der det er peikt på ei rekke positive effektar både for forskarane, studentane og ålmenta. Evalueringsrapporten blir sendt over til Kunnskapsdepartementet som bidrag til vurdering av ordninga vidare.

Last ned evalueringssrapporten (pdf): Norskspråklege opne tidsskrift innanfor humaniora og samfunnsvitskap 2021-23


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter