Bruk av lisensar i open publisering


Først publisert 18. juli 2019

Kunnskapsdepartementet har bede Unit, i samarbeid med Noregs forskingsråd og Universitets- og høgskolerådet, om ei utreiing av «rettighets- og lisensspørsmål i forbindelse med åpne vitenskapelige publikasjoner og datasett i Norge, herunder spørsmål om forskningsinstitusjonenes ansvar og rettigheter som arbeidsgivere og problemstillinger knyttet til bruk av cc-lisenser.»


Innst. 306 S Innstilling til Stortinget fra utdannings- og forskningskomiteen


Utreiinga skal mellom anna handsame desse problemstillingane:

 

  • CC-lisensar vurderte opp mot norsk opphavsrett, med vekt på avklaring av spørsmål som har vore stilte i samband med at Plan S-finansiørane ikkje tillèt bruk av CC-BY-NC. Viss det er  hindringar eller barrierar mot bruk av dei forskjellige CC-lisensane i høve til vitskapleg praksis, normer eller sedvane på forskjellige fagområde skal også dette handsamast om det er sentralt for vurderingane og/eller kjem fram gjennom arbeidet.
  • Om juridiske eller sedvanemessige endringar er naudsynte for å nå målet om open tilgang, særleg når det gjeld korleis forfattar og/eller forskingsinstitusjon kan behalde rettane som er naudsynte for å arkivere og gjere tilgjengeleg eit eksemplar av eigne resultat og bruke materialet i undervising
  • Fordelar og ulemper ved bruk av dei forskjellige CC-lisensane vurdert ut frå dei forskingspolitiske måla om at forskingsinvesteringane skal gi styrkt konkurransekraft og innovasjonsevne (inkludert målet om at forskingsartiklar skal kunne lesast og analyserast av datamaskiner med siktemål om å generere ny kunnskap med kommersielt potensiale), setje oss i stand til å møte store samfunnsordningar og utvikle fagmiljø av framifrå kvalitet, jf.  Meld. St. 4 (2018-2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Generelle tilhøve knytt til kommersialisering av forsking skal handsamast viss det er relevant for hovudspørsmåla.
Kunnskapsdepartementet ventar denne rapporten 15. oktober 2019. Han vil bli publisert på openaccess.no.

 


Del: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter