Norske åpne tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap 2018-2020


Et utvalg sentrale norskspråklige tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap kan nå leses gratis av alle som ønsker det. En ordning for tidsskrift som dekker disse fagområdene ble etablert for en periode på tre år fra 2018.

Høsten 2017 valgte en faglig publiseringskomité ut tidsskriftene som inngår i ordningen fra 2018. Utvelgelsen ble foretatt på grunnlag av innsendte søknader fra utgivere/tidsskrifteiere.

Ordningen blir administrert av Unit (tidligere Ceres) i samarbeid med Forskningsrådet og Universitets- og høgskolerådet.

 

Sentrale retningslinjer


Ordningen er forankret i Meld. St. 25 (2016–2017) Humaniora i Norge, som bl.a. skriver dette:


«Åpen tilgang til nasjonale tidsskrifter av høy kvalitet vil bidra til at en betydelig del av norskspråklig forskning blir umiddelbart tilgjengelig for relevante brukergrupper både innenfor og utenfor akademia, for eksempel i skoleverket, arkiver, biblioteker, museer, i helsevesenet, i kommunal og statlig forvalting og i næringslivet».
[...]
«Publisering på norsk i humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter er […] viktig bl.a. for kompetanseheving, livslang læring, opplyst offentlig samtale og av språkpolitiske grunner.»


Artiklene skal være vitenskaplig, fagfellevurdert arbeid som oppfyller kravene til uttelling i form av publiseringspoeng i Norsk publiseringsindikator (NPI).


Det er krav at tidsskriftet skal publisere med åpen tilgang og være indeksert i Directory of Open Access Journals (DOAJ). Tidsskrift som ikke er indeksert her kunne også bli vurdert dersom det forelå søknad om å bli indeksert, eller plan om å sende inn søknad. Det man skulle søke om, var indeksering i DOAJ, ikke medlemskap i DOAJ. Tidsskriftet har ansvar for at innholdet i publikasjonen fritt kan leses, søkes i og distribueres til ikke-kommersiell bruk, i samsvar med retningslinjene for tidsskriftkonsortiet.

41 tidsskrift søkte om støtte. 25 tidsskrift ble fra 2018 kjøpt inn inn for en periode på tre år (2018–2020). Oversikt over tidsskriftene finner du her.

Finansiering av tidsskriftene i denne treårsperioden var gjennom tre aktører:

  • Forskningsrådet vil videreføre sin finansiering av tidsskriftene ved en årlig rammebevilgning til tidsskriftkonsortiet.
  • Kunnskapsdepartementet vil bidra til finansieringen som en overgangsordning.
  • 15 forskningsinstitusjoner bidrar til konsortiet med en sum basert på tidligere abonnementsutgifter.

Unit, i samråd med Universitets- og høgskolerådet og Forskningsrådet, koordinerte prosessen med tre grupper aktører:

1. Utgivere av tidsskrift og tidsskrifteiere fikk mulighet til å melde på tidsskrift man mener er sentrale nasjonale tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, og som oppfyller formelle vilkår for å delta i ordningen.

Innmelding av tidsskrift til ordningen var via nettskjema som ble publisert på openaccess.no.

2. En publiseringskomité med tre medlemmer fra humaniora og tre medlemmer fra samfunnsvitenskapene valgte ut sentrale nasjonale tidsskrift som skal prioriteres for innkjøp gjennom konsortiet. Anbefalingen ble gjort med utgangspunkt i påmeldte tidsskrift, og med støtte i informasjon fra forskningsinformasjonssystemet Cristin. Antallet tidsskrift som inngår i ordningen var avhengig av bevilgningene til konsortiet og hvordan tidsskriftene ble priset. Publiseringskomiteen tok avgjørelsen på faglig grunnlag, retningslinjene for tidsskriftkonsortiet, samt et eget mandat for publiseringskomiteen.

3. Forskningsinstitusjonene, ved bibliotekene, var diskusjonspartner for Unit, og enkelte har bidratt med finansiering.

 

Videre arbeid

Ordningen er evaluert. Det arbeides med en justert modell for perioden fra 2021.

Rapport: Evaluering av ordningen Norske åpne tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap (pdf)

 

Dokumentasjon og bakgrunnstoff i evalueringsrapport (pdf, word, excel):

 

Les mer

Tidsskrift som har fått støtte 2018-2020

Humaniorameldingen: Nasjonal konsortiemodell for innkjøp av åpne norske humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter (pkt 5.3.2)

 

Kontakt

humsam-tidsskrift@unit.no


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter