Begrepsavklaringer


Her gjør vi rede for sentrale begreper i arbeidet med lisenser for forlagskonsortier.

Se også vår ordliste, som omfatter begreper og forkortelser som er brukt i forbindelse med åpen tilgang og åpen forskning.

 

Big Deal

Big Deal har vært den mest utbredte konsortiemodellen. Her får institusjonen tilgang til (vanligvis) alle titler utgitt av en utgiver. Prissettingen går gjerne ut på at institusjonen fortsetter å betale avgiften for de enkeltabonnementene som den hadde fra før hos denne utgiveren, pluss en tilleggsavgift for å få tilgang til hele pakken.

Prisstigning for hele pakken er avtalt på forhånd og regulert i en konsortieavtale, som oftest har flerårig varighet.

 

Core subscriptions/historiske abonnementer/kjernetitler

En konsortieavtale gjelder vanligvis tilgang til alle (eller nesten alle) tidsskrifter som et forlag gir ut, ofte definert i ulike pakker. En institusjon som melder seg inn i en konsortieavtale abonnerer gjerne på et utvalg med enkelttitler fra før hos den respektive utgiveren. Det er denne samlingen med enkelttitler som refereres til som core subscriptions eller kjernetitler

I de gamle, tradisjonelle BigDeal-avtalene var det slik at institusjonen hadde krav fra utgiver om å beholde disse enkeltabonnementene ved innmelding i konsortieavtalen. Avgiften for deltagelse i konsortieavtalen delte seg da i to:

  • avgift for enkeltabonnementene som beholdes ("core subs fee")
  • avgift for å få tilgang til alle titlene som finnes i pakken ("top up fee")

Nå har imidlertid mange av de opprinnelige BigDeal-avtalene funnet ny form, i det at man ikke lenger skiller mellom pakke og enkelttitler på denne måten, men at man ved innmelding får tilgang til pakken (en pris, kun prisen på pakken).

Men det er verdt å merke seg at kjernetitler i denne avtaletypen likevel har betydning:

  1. kjernetitlene danner grunnlag for prissettingen av pakkeavgiften for institusjonen ved tilslutning til avtalen
  2. ved oppsigelse av avtalen får institusjonen tilgang lenger tilbake i tid på sine kjernetitler enn den får på titlene som er i pakken.

 

FTE

Fulltidsekvivalenter, eller årsverk. et sentralt begrep når man skal beregne priser i konsortieavtalene. De fleste avtaler bruker FTE som basis for å beregne riktig pris for deltagerne. Det vil ofte variere fra avtale til avtale hvordan FTE skal beregnes, og det vil også variere fra sektor til sektor hvilken type FTE som skal legges til grunn for
prisberegningen.

Slik regner vi ut FTE

 

Proratet pris

Priser for lisensene gjelder alltid hele kalenderår. Noen leverandører gir proratede priser ved innmelding i avtaler sent i året. Dette betyr at prisen tilpasses det antall måneder som står igjen av kalenderåret ved innmeldingstidspunkt - altså fullpris dividert med 12, og multiplisert med antall gjenstående måneder av kalenderåret.

 

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter