Metode for beregning av åpen tilgang


Her beskrives kilder og metode som brukes for å identifisere status for åpen tilgang.

Åpen tilgang-varianter

Statistikken fokuserer på følgende varianter av åpen tilgang.

 • Diamant
 • Gull
 • Grønn
 • Hybrid (ordinær)
 • Hybrid (innenfor Norske publiser-og-les-avtaler)

I tillegg telles deponerte og lukkede artikler. Se ordlisten for en forklaring på forskjellene av disse variantene.

Grunndata

Datagrunnlaget til OA-barometeret er basert på NVI-rapporterte poster i Cristin av typen vitenskaplige artikler. Foreløpig er tidsintervallet fra og med rapporteringsår 2013  til og med siste fullførte rapportering, med mindre annet er spesifisert. Rapporterte poster av typen «monografi» og «antologiartikkel» er utelatt siden det kan være svært utfordrende å identifisere deres åpen tilgang status. Et viktig element i sammenkoblingen av data fra ulike kilder er unike identifikatorer som feks DOI. Det endelige resultatet er derfor avhengig av datakvaliteten på den enkelte post. 

Supplerende kilder for åpen tilgang

Hver post (artikkel) berikes med informasjon fra en eller flere av følgende kilder.

 • Unpaywall - En sentral tjeneste som leverer data om OA-status på artikkelnivå. Datakvaliteten vurderes i skrivende stund til å være god, selv om feil forekommer.
 • Cristin - I tillegg til listen over poster (rapporterte artikler), hentes også data om opplastede dokumenter fra Cristin. Dette brukes for å kalkulere deponert status, med den antagelsen om at dette er et lovlig dokument som er lastet opp med tanke på tilgjengeliggjøring på et senere tidspunkt.
 • Forlagsdata - Sikt innhenter artikkeloversikter fra ulike forlag som har en avtale med Sikt-konsortiene, feks OA-avtaler (publiser og les). Disse oversiktene kan feks inneholde lister med hybrid- og gullpublikasjoner fra institusjoner som er med på avtalen.
 • Directory of Open Access Journals - DOAJ regnes for å være den mest autoritative oversikten over gulltidsskrift. Den er imidlertid ikke komplett, og er heller ikke oppdatert for tidspunkt i tilfelle tidsskriftet konverterte fra abonnement til gull. Det betyr at det er fare for å feilklassifisere artikler i Cristin som er publisert før konvertering. Siden DOAJ leverer data på tidsskriftsnivå, er forutsetningen for videre bruk at alle artikler arver statusen til tidsskriftet.
 • Scopus tidsskriftliste - Scopus har en egen liste over tidsskrift som brukes til å komplettere DOAJ.

Det finnes uregelmessigheter i alle disse kildene som i prinsippet medfører en usikkerhet i tallene.

Merk også at Cristin importerer data fra Unpaywall jevnlig. Brukere som  henter data fra Cristin via Tableau og rapporter i Duct-tjenesten vil derfor kunne få avvikende tall enn det som presenteres på OA-barometeret. Årsaken er at statistikken i OA-barometeret forholder seg til flere kilder. Vi arbeider med å legge ut datagrunnlaget for OA-barometeret slik at institusjonene selv kan analysere data fra barometeret. 

Kalkulasjon av status

OA-barometeret avgjør OA-status til den enkelte artikkel i en trinnvis prosess. I hvert trinn vurderer om artikkelen er kvalifisert for en spesifikk OA-status. Straks en status er blitt tildelt stopper prosessen som betyr at de påfølgende trinnene ikke blir gjennomført, hver enkelt artikkel vil dermed kun få én OA-status.
Merk at dette er en forenklet forklaring ment for å gi en illustrerende oversikt.

 1. Om artikkelen finnes i forlagsrapportene settes status etter disse rapportene (gull/hybrid innenfor publiser-og-les-avtale)
 2. Om artikkelens tidsskrift er gull ifølge DOAJ eller Scopus, så settes status til «gull»
 3. Om artikkelens tidsskrift er gull og opererer uten artikkelavgift ifølge DOAJ, så settes status til «diamant»
 4. Om artikkelen finnes i Unpaywall, settes statusen til henholdsvis
  • «gull»,
  • «grønn»
  • «hybrid» (ordinær)
 5. Om artikkelen har en lenke til et norsk vitenarkiv, settes status til «grønn»
 6. Om artikkelen er deponert i Cristin (lastet opp), men ikke har lenke til norsk vitenarkiv, settes status til «deponert»
 7. Om artikkelen er kategorisert som enten «bronse", «ukjent» eller «lukket» vil status settes til «lukket»

Dette siste trinnet skjuler informasjon; i tilfellet bronse begrunnes det med at bronse er en diskutabel kategori i open access-sammenheng. Bronse innebærer at artikkelen er åpent tilgjengelig, men artiklene er uten lisens og finnes kun på forlagets sider og kan forsvinne etter forlagets forgodtbefinnende. Artiklene kan heller ikke på lovlig vis prosesseres maskinelt eller deponeres i arkiv.

Konsekvenser av prosedyren

At kun én OA-status settes pr artikkel fører til at innholdet i norske vitenarkiv ikke nødvendigvis synliggjøres i statistikken. I tillegg må artikler med status «deponert» anses som en mellomkategori da artikkelen enda ikke har blir gjort åpent tilgjengelig. Denne kategorien rapporteres likevel for å synliggjøre de mange artikler som er avlevert med et eksplisitt potensial for tilgjengeliggjøring. Siden de fleste artikler har en sperrefrist på mindre enn 12 måneder, vil det være forholdsvis få artikler med deponert-status som automatisk vil bli grønne forut for de to siste rapporteringsår.

OA-barometeret tar sikte på å utvide innholdet med statistikk og analyser i tiden fremover.


  Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter