FTE


Medlemmer i Sikt-avtaler med FTE
Members in Sikt agreements with FTE

Universitet – Universities

Acronym Name (NO) Name (ENG) FTE number Year
Nord Nord universitet Nord university 8 088 2023
NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences 5 955 2023
NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Norwegian University of Science and Technology 36 814 2023
OsloMet OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – Oslo Metropolitan University

17 154 2023
UiA Universitetet i Agder University of Agder 10 864 2023
UiB Universitetet i Bergen University of Bergen 16 690 2023
UiO Universitetet i Oslo University of Oslo 21 728 2023
UiS Universitetet i Stavanger University of Stavanger 9 634 2023
UiT UiT - Norges arktiske universitet UiT The Arctic University of Norway 13 759 2023
USN Universitetet i Sørøst-Norge University of South-Eastern Norway 12 626 2023

 

Universitetssenter – University Center

Acronym Name (NO) Name (ENG) FTE number Year
UNIS Universitetssenteret på Svalbard The University Centre in Svalbard 155 2020

 

Høgskoler – University Colleges

Acronym Name (NO) Name (ENG) FTE number Year
AHO     Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Oslo School of Architecture and Design 818 2023
AHS Ansgar høyskole Ansgar University College 274 2023
BAS Bergen Arkitekthøgskole Bergen School of Architecture 166 2023
BDM Barratt Due Musikkinstitutt The Barratt Due Institute of Music 65 2023
BI Handelshøyskolen BI Norwegian Business School 13 369 2023
DMMH Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning Queen Maud University College of Early Childhood Education 1 059 2023
FHS     Forsvarets høgskole Norwegian Defence University College 980 2018
FIH Fjellhaug Internasjonale Høgskole Fjellhaug International University College 264 2023
HiMolde Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk Molde University College - Specialized University in Logistics 2 181 2023
HiØF Høgskolen i Østfold Ostfold University College 4 783 2023
HK Høyskolen Kristiania Kristiania University College 9 745 2023
HVL Høgskulen på Vestlandet     Western Norway University of Applied Sciences 12 899 2023
HVO Høgskulen i Volda Volda University College 2 805 2023
INN Høgskolen i Innlandet Inland Norway University of Applied Sciences - INN University 9 956 2023
KHiO     Kunsthøgskolen i Oslo Oslo National Academy of the Arts 650 2023
KRUS Kriminalomsorgens utdanningssenter Correctional Service of Norway Staff Academy 348  
LDH Lovisenberg Diakonale Høgskole Lovisenberg Diaconal University College 1011 2023
MF MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn MF Norwegian School of Theology, Religion and Society 662   2023
NHH Norges handelshøyskole Norwegian School of Economics 3 384 2023
NIH     Norges idrettshøgskole Norwegian School of Sport Sciences 1 250 2023
NLA NLA Høgskolen NLA University College 2 209 2023
NMH Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music 763 2023
ONH Oslo Nye Høyskole Oslo New University College 1460 2020
PHS Politihøgskolen Norwegian Police University College 2 590  
SA Sámi allaskuvla / Samisk høgskole Sámi University College 140 2023
Steinerhoyskolen Steinerhøyskolen i Oslo Rudolf Steiner University College Oslo 162 2023
VID VID vitenskapelige høgskole VID Specialized University 4 056 2023

 

Forskingsinstitutt – Research Institutes

Acronym   Name (NO) Name (ENG) FTE number Year
CMI

Bergen Global, Chr. Michelsens institutt

Bergen Global, Chr. Michelsen Institute

60 2022
FAFO     Forskningsstiftelsen Fafo Fafo Research Foundation 54 2022
FFI Forsvarets forskningsinstitutt Norwegian Defence Research Establishment

589

2022
FHI Folkehelseinstituttet Institute of Public Health 460  
FNI Fridtjof Nansens Institutt Fridtjof Nansen Institute 31 2022
GRIDA Grid Arendal Grid Arendal 40 2020
IFE Institutt for energiteknikk Institute for Energy Technology 246 2022
IMR Havforskningsinstituttet Institute of Marine Research 344 2022
ISF Institutt for samfunnsforskning     Institute for social research 53 2022
NF Nordlandsforskning Nordland Research Institute 34 2022
NGI Norges Geotekniske Institutt Norwegian Geotechnical Institute 279 2022
NIBIO NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi Norwegian Institute of Bioeconomy Research 321 2023
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education 53 2022
NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning Norwegian Institure for Cultural Heritage Research 44 2022
NILU NILU - Stiftelsen Norsk institutt for luftforskning NILU - The Norwegian Institute for Air Research 75 2023
NINA Norsk institutt for naturforskning Norwegian institute for nature research 247 2022
NIVA Norsk institutt for vannforskning Norwegian institute for water research 193 2022
NKVTS Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Norwegian centre for violence and traumatic stress studies 100 2023
NOFIMA Matforskningsinstituttet Nofima Nofima the food research institute 202 2022
NORCE NORCE NORCE 468 2022
NPOLAR Norsk Polarinstitutt Norwegian Polar Institute 55 2022
NR Norsk Regnesentral Norwegian Computing Center 79 2022
NTNUSAM NTNU Samfunnsforskning AS NTNU Social Research 56 2022
NUBU Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge The Norwegian Center for Child Behavioral Development 40 2021
PRIO Institutt for fredsforskning Peace Research Institute Oslo 74 2022
RBUPos Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør Center for Child and Adolescent Mental Health, Eastern and Southern Norway 93  
Ruralis Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning  Ruralis - Institute for Rural and Regional Research  23 2022
SINTEF SINTEF SINTEF 1 516 2022
STAMI Statens arbeidsmiljøinstitutt National institute of occupational health 67  
TØI Transportøkonomisk institutt Institute of Transport Economics     81 2022
VETINST Veterinærinstituttet Norwegian Veterinary Institute 146 2022
VF Vestlandsforsking Western Norway Research Institute 27 2022

 

Offentleg organ – Government/Non-profit Research Institutes

Acronym Name (NO) Name (ENG) FTE number
Akniva Akvaplan niva Akvaplan niva  
NAV Arbeids- og velferdsbiblioteket - NAV  Norwegian Labour and Welfare administration  
Bufdir Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs 190
DSS Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Norwegian Government Security and Service Organisation 5900
HAVTIL Havindustritilsynet Norwegian Ocean Industry Authority 165
HDIR Helsedirektoratet Norwegian Directorate of Health 913
HK-dir HK-dir Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Norwegian Directorate for Higher Education and Skills  400
IMDI Integrerings- og mangfoldsdirektoratet The Directorate of Integration and Diversity 120
Landinfo Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon Country of Origin Information Centre 30
MDIR Miljødirektoratet Norwegian Environment Agency 472
MET Meteorologisk institutt Norwegian Meteorological Institute  
NAV      
NB Nasjonalbiblioteket National Library of Norway 450
NBank Norges Bank The central bank of Norway 701
NFR Norges forskningsråd The Research Council of Norway  
NGU Norges geologiske undersøkelse Geological Survey of Norway 225
Norad Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Norwegian Agency for Development Cooperation 270
NOREC Norec Norsk senter for utvekslingssamarbeid  NOREC 40
NRK Norsk rikskringkasting Norwegian Broadcasting Corporation 2950
DSA Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority 150
NUPI Norsk Utenrikspolitisk Institutt Norwegian Institute for International Affairs 40
NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Norwegian Water Resources and Energy Directorate 600
Patent Patentstyret The Norwegian Patent Office 260
RIKSANT Riksantikvaren The Directorate for Cultural Heritage 165
Riksrevisjonen Riksrevisjonen Office of the Auditor General of Norway 407
SLV Statens legemiddelverk Norwegian Medicines Agency 242
SPR Språkrådet The Language Council of Norway 15
SSB Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 890
Statped Statped Statlig spesialpedagogisk tjeneste Statped National service for special needs education 582
Stortinget Stortinget The Norwegian Parliament 700
TK Tannhelsetjenestens kompetansesenter The Public Dental Health Care  
UDIR Utdanningsdirektoratet Norwegian Directorate for Education and Training 390

 

Museum – Museums

Acronym Name (NO) Name (ENG) FTE number
ANNO  Anno Museene i Hedmark Anno Museums in Hedmark 125
MUST Museum Stavanger Museum Stavanger  
NMK  Nasjonalmuseet for kunst, arkitekur og design The National Museum of Art, Architecture and Design 168
SLM Stiftelsen Lillehammer museum The Foundation Lillehammer Museum 77

 

Sjukehus – Hospitals

Acronym Name (NO) Name (ENG) FTE number
Ahus Akershus universitetssykehus Akershus University Hospital 3 807
DiakonSyk Diakonhjemmet sykehus Diakonhjemmet Hospital 1 350
OSTFSYK Sykehuset Østfold Østfold Hospital 2 644
OUS Oslo universitetssykehus HF v/UiO Oslo University Hospital - UiO  
SIHF Sykehuset Innlandet Innlandet Hospital Trust 3 938
SiV Sykehuset i Vestfold Vestfold Hospital Trust 2 426
STHF Sykehuset Telemark Telemark Hospital Trust  
SSHF Sørlandet sykehus HF Sørlandet Hospital 2 667
SYKEHUSBYGG Sykehusbygg HF Norwegian Hospital Construction Agency   
VVHF Vestre Viken HF Vestre Viken Hospital Trust 3 541

 

Folkebibliotek – Public Libraries

Acronym Name (NO) Name (ENG) Population Year
FB0219 Bærum bibliotek Bærum public library 130 722 2023
FB0220 Asker bibliotek Asker public library 98 430 2023
FB0301 Deichmanske bibliotek Oslo public library 716 272 2023
FB1103 Stavanger bibliotek Stavanger public library 148 682 2023
FB1201 Bergen offentlige bibliotek Bergen public library 291 189 2023


 

Kjelder/sources:

  • Database for statistikk om høyere utdanning (universitet og høgskoler/universities and university colleges)
  • SSB (forskingsinstitutt, institutt/research institutes, sjukehus, folke- og fylkesbibliotek/hospitals, public and county libraries)
  • tal frå den einskilde institusjonen/numbers from the particular institution

Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter