Arrangementskalender for open forsking, hausten 2023 – Event calendar for open science, autumn 2023


Arrangementskalenderen med oversyn over webinar om open forsking er i ferd med å fyllast opp for hausten 2023.

The event calendar with an overview over webinars on open science is filling up for the autumn 2023.

"Calendar" by hanaloftus. Tilgjengeleg under CC BY-NC-ND 2.0 lisens.

For English, please scroll down.

Sikt, som redigerer nettsidene openscience.no, ønsker å informere om webinar og kurs som tilbys særleg ved universiteta. Dette har blitt gjort ved å besøke dei enskilde institusjonane sine eigne arrangemenskalendrar der desse ligg føre og setje dei saman i ein eigen tabell etter dato. I tillegg har vi fått gode innspel frå tilsette ved universitetsbiblioteka og andre kompetansemiljø.

No omfattar kalenderen arrangement for haustsemesteret 2023, og han vil halde fram med å ha halvårige oppdateringar med høve for laupande tilføyingar.

Forklarande tekstar er både på norsk og engelsk -- og sjølve webinara nyttar begge språka, slik at mange av dei er eigna for forskarar som ikkje beherskar norsk.

Oversynet er ikkje utfyllande og omfattar førebels berre universiteta og somme andre aktørar som tilbyr webinar om open forskning og open tilgang, og der dette blir informert om i ein eigen kalender. 

Kontakt redaktøren for eventuelle oppdateringar. 

Kalenderen finn du ved å følge denne lenka: Arrangementskalender – Event calendar

 

Sikt, who edit the website openscience.no, have developed a calendar presenting webinars and courses on open science offered by Norwegian universities. Sikt would like to thank the Universities for their cooperation.

The calendar includes events for the autumn 2023. It will be updated continuously.

Explanatory texts are in both Norwegian and English - and the webinars are available in both languages, so many of them are suitable for researchers who do not use Norwegian.

The overview is not comprehensive and includes only those universities and institutions that offer webinars on open research and open access.

Please contact the editor for any updates.

The calendar can be found by following this link: Arrangementskalender – Event calendar

 


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter