Overgang til åpen publisering i Norge: Status for åpen publisering og kartlegging av kostnader


Regjeringens mål er at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.

Institusjoner og konsortier som forhandler avtaler med forlag skal sørge for at avtalene fremmer åpen tilgang uten økte totalkostnader.

Unit, i samarbeid med UHR, publiserer her rapporten Overgang til åpen publisering i Norge. Dette er den første helhetlige kartleggingen av norske forskningsinstitusjoners kjøp av vitenskapelige tidsskrifter. Det gis også en samlet oversikt over kostnader for publisering, både i åpne tidsskrift (Gull OA) og frikjøp av enkeltartikler i lukkede tidsskrift (Hybrid OA).

I sum prøver dette kunnskapsgrunnlaget å gi informasjon om dagens kostnader ved kjøp av og publisering i vitenskapelige tidsskrifter, og den historiske bakgrunnen for prissettingen blir belyst.

Med bakgrunn i dagens økonomiske situasjon forsøker vi å beskrive hvilke konsekvenser en overgang fra betaling for lesetilgang til publisering kan ha for forskningsinstitusjonene i sektoren vår. Rapporten gir et bilde på hvor vi står i forhold til målet om åpen tilgang, men dokumenterer også at det er forskjeller mellom de ulike fagområdene og til dels betydelige forskjeller når vi går helt ned på de ulike fagfeltene.

Rapporten viser at vi er på god vei til å nå regjeringens mål om full åpen tilgang til forskningsresultater innen 2024.

Les rapporten: Overgang til åpen publisering i Norge: Status for åpen publisering og kartlegging av kostnader (pdf)


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter