Norske forskningsinstitusjoner har besluttet å ikke forlenge avtale med forlaget Elsevier


Først publisert 12. mars 2019

Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler. Det er heller ingen bevegelse i avtalens periode mot å betale for publisering istedenfor å betale for lesetilgang. Avtalen med Elsevier blir derfor ikke fornyet for 2019. Rektoratene ved BOTT (universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim) stiller seg bak beslutningen.


Regjeringen har som mål at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler, skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Hovedmålet er å gå fra å betale for å lese artikler via abonnement til å betale for å få publisert artikler som er åpent tilgjengelige. Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester for høyere utdanning og forskning har helt siden regjeringens nasjonale mål og retningslinjer kom i 2017, forhandlet med Elsevier om en avtale som skal sikre slik åpen tilgang til artikler publisert av norske forskere. Unit forhandler og forvalter avtaler på vegne av norske forskningsinstitusjoner. Avtalen med Elsevier, kalt Science Direct Freedom Collection, har 44 norske deltakere fra universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak. Det er den største avtalen Unit forhandler.
For å lykkes med overgangen til åpen publisering har forhandlingene vært gjennomført ut fra et sett prinsipper:

  • Artikler med korresponderende forfattere fra Norge skal være åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunktet
  • Åpen publisering skal ikke øke totalkostnadene i avtalene
  • Full åpenhet i lisensvilkår, kostnader og forretningsmodeller
  • Permanent tilgang til innhold publisert i abonnementstidsskrift
  • Det skal vises bevegelse mot avtaler der kostnader er knyttet til volum på norske institusjoners publisering

Universitets- og høgskolerådet kom i juli 2018 med en erklæring der de fullt ut støtter prinsippene for forhandlingene og oppnevnte representanter fra rektoratene ved universitetene i Oslo og Bergen til å delta i forhandlingene med Elsevier.


- Vi har i flere år samarbeidet nært med bibliotekdirektørene i forhandlingene. Den typen avtaler vi nå forhandler om, berører forskningspubliseringen direkte. Det har derfor vært viktig med deltagelse også fra forskningsledelsen. Det å ha rektoratene aktivt med i forhandlingsmøtene har gitt et viktig signal til forlagene om at de nye forhandlingsprinsippene er forankeret helt til topps, sier fagdirektør for forskningstjenester i Unit, Katrine Weisteen Bjerde.


Til tross for gode diskusjoner underveis er tilbudet fra Elsevier fremdeles så langt fra å tilfredsstille prinsippene over, at det er umulig å akseptere det. Det blir dermed ikke inngått noen avtale for 2019, men dialogen fortsetter.


- Det er svært beklagelig at vi ikke kom frem til en akseptabel avtale med Elsevier som står for en stor andel av norsk publisering og er en viktig aktør for oss på veien mot åpen forskning. Vi ønsker å samarbeide med alle forlag for å skape gode rammer for åpen publisering, men av og til står forlagene for langt fra oss, sier prorektor for forskning ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.


Norske forskere publiserer hvert år omtrent 2000 artikler i Elseviers tidsskrifter. I 2018 betalte de deltakende institusjonene rundt 88 millioner kronene i abonnementskostnader. I tillegg ble det brukt anslagsvis 10 millioner kroner for å frikjøpe artikler i abonnementstidsskriftene og å gjøre disse åpent tilgjengelige.


Selv om det ikke inngås noen avtale om lesetilgang til nye artikler i år, vil norske forskere kunne fortsette å publisere i Elseviers tidsskrifter som før. Avhengig av de enkelte institusjonenes avtale om tilgang til eldre årganger, vil forskerne også fortsatt ha tilgang til å lese artikler i Elseviers tidsskrifter utgitt til og med 2018. Forskere og andre som trenger tilgang til artikler som ikke er dekket av en slik arkivavtale, oppfordres til å henvende seg til sin institusjons bibliotek for å få hjelp.


Share: Share to LinkedIn Share to Facebook Share by mail Share to Twitter